Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων

Κοινοποίηση στα Social Media

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή του ανάδοχου σχήματος (Σύμπραξη Γραφείων Μελετών/Μελετητών ΕΠΤΑ ΑΕ –  ENVIROPLAN ΑΕ – HPC PASECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ – XL ENGINEERING ΕΠΕ – ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΖΩΗ) του 1ου Υποέργου που αφορά την σύνταξη προμελέτης για τη κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) συνολικού ποσού  253.634,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Με την σύνταξη της προμελέτης η οποία υπολογίζεται χρονικά να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, θα ξεκινήσει το επόμενο 2ο Υποέργο που αφορά την σύνταξη της οριστικής μελέτης και την κατασκευή της ΜΕΑ και το 4ο Υποέργο που αφορά την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία της ΜΕΑ. Να αναφέρουμε ότι το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκε και το 3ο Υποέργο για την επιλογή του τεχνικού συμβούλου (Σύμπραξη Γραφείων Μελετών ΕΠΕΜ Α.Ε – ΑΛΚΩΝ ΕΠΕ) συνολικού ποσού 194.844,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ μέχρι το τέλος του 2013 προβλέπεται και η ολοκλήρωση του 5ου Υποέργου για την αγορά της έκτασης, που θα κατασκευαστεί η συγκεκριμένη μονάδα, η οποία βρίσκεται δίπλα από το ΧΥΤΑ Θήβας.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου προβλέπεται η αποπεράτωση της κατασκευής της ΜΕΑ μέχρι το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου  του ΕΣΠΑ (2015). Η ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ προσπαθεί ώστε μέχρι το τέλος του 2014 να κατασκευαστεί και να παραδοθεί κατά προτεραιότητα το μέρος του έργου που αφορά την διαλογή των απορριμμάτων και την αερόβια ζύμωση τους (κομποστοποίηση) ώστε να επιτύχουμε τους στόχους που προβλέπει η νομοθεσία για την εκτροπή των βιοαποδομήσιμων και να αποφύγουμε ως φορέας και κατ’ επέκταση ως πολίτες τα δυσβάστακτα πρόστιμα. Να αναφέρουμε ότι, η Ελληνική νομοθεσία (ν. 4042/2011) που ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απορρίμματα, προβλέπει από το 2014 ειδικό τέλος ταφής (πρόστιμο) ύψους 35€/τόνο το οποίο προσαυξάνεται κατά 5€/τόνο κάθε έτος έως του ποσού των 60€/τόνο σε περίπτωση που οδηγούνται απευθείας σε ταφή τα απορρίμματα χωρίς να προηγείται η επεξεργασία τους.

Να θυμίσουμε ότι, η ΜΕΑ θα διαχειρίζεται τα αστικά απορρίμματα των Δήμων Μελών της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ καθώς και τη λυματολάσπη των βιολογικών καθαρισμών τους και θα λειτουργεί με τη μέθοδο της αερόβιας – αναερόβιας ζύμωσης με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η μέθοδος αυτή αποτελεί μια βιολογική διαδικασία  διαχείρισης των απορριμμάτων, διαφορετική από τις μεθόδους θερμική επεξεργασία (καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση κτλ), ευρέως διαδεδομένη και εφαρμόσιμη στην Ευρώπη αλλά πρωτοπόρα για τα Ελληνικά δεδομένα διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων.

Με την κατασκευή της ΜΕΑ δίνεται οριστική λύση στη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων της περιοχής μας, λύνεται το πρόβλημα της διαχείρισης της λυματολάσπης των βιολογικών καθαρισμών, ανακτούνται πολύτιμα υλικά (ανακυκλώσιμα), προστατεύεται το περιβάλλον, δημιουργούνται έσοδα από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας μειώνοντας έτσι τα ανταποδοτικά τέλη που καταβάλουν οι πολίτες, εφαρμόζεται η νομοθεσία, αποφεύγονται τα πρόστιμα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην περιοχή.

Έχει επίσης αποφασιστεί από το φορέα και από τους δήμους μέλη του ότι, με την κατασκευή της ΜΕΑ θα προχωρήσει και το πρόγραμμα της διαλογής στην πηγή των βιοαποδομήσιμων (οργανικών) αστικών απορριμμάτων με την ένταξη στο σύστημα αποκομιδής ενός επιπλέον ρεύματος κάδων (καφέ). Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπεται να ανοιχτεί, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, πρόσκληση δημόσιας χρηματοδότησης από το ΥΠΕΚΑ, που θα αφορά προμήθεια καφέ κάδων και οχημάτων αποκομιδής των οργανικών αποβλήτων καθώς και κινητών μονάδων κομποστοποίησης για τη διαχείριση τους. Η ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ θα διεκδικήσει την συγκεκριμένη χρηματοδότηση ώστε να εφαρμοστεί άμεσα και πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής της ΜΕΑ η διαλογή στη πηγή των οργανικών αποβλήτων. Την κινητή μονάδα κομποστοποίησης που θα διεκδικήσει να προμηθευτεί από τη συγκεκριμένη πρόσκληση, μετά την κατασκευή της ΜΕΑ προγραμματίζει να την διαθέσει για την διαχείριση των αγροτικών αποβλήτων της περιοχής μας, λύνοντας έτσι ένα επιπλέον περιβαλλοντικό πρόβλημα.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα υποβληθεί πρόταση σε ανοικτή πρόσκληση της Περιφέρειας για χρηματοδότηση μονάδας διαχείρισης αδρανών αποβλήτων (ΜΑΕΚΚ). Επίσης, προχωράει η διαδικασία αδειοδότησης των επιλεγμένων θέσεων από τους Δήμους για την δημιουργία των πράσινων σημείων (green points) εναπόθεσης ογκωδών αντικειμένων (έπιπλα, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές κτλ).

Η ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και το συμφέρον των πολιτών της περιοχής μας, προχωράει γρήγορα στην υλοποίηση του σχεδιασμού για την ολοκληρωμένη και ορθή διαχείριση των αστικών, αδρανών και αγροτικών απορριμμάτων της περιοχής μας, διεκδικώντας δημόσια χρηματοδότηση για την κατασκευή των κατάλληλων έργων, δίνοντας με αυτό τον τρόπο οριστικές λύσεις στα χρόνια περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής μας.

 

Από  την 

Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ  Α.Ε