Συνεδριάζει στο Δίστομο το ΔΣ Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» και το ΔΣ Δ-Α-Α

Κοινοποίηση στα Social Media
Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας στιςείκοσι τέσσερις 24 Μαΐου 2013, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00´ το πρωΐ, σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» θα γίνει συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάληψη πρωτοβουλιών υλοποίησης επιμέρους δράσεων, σύμφωνα με την “Γνώμη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων για την Προστασία του Κορινθιακού Κόλπου” (3/4/2012).
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της αναδόχου εταιρείας κατασκευής της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ (Κορίνθου –Πατρών), η οποία κατετέθη στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας (Δ/νση Περιβ/ντος) προς έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την λήψη υλικών επίστρωσης της Ν.Ε.Ο. εκατομμ. κυβικών μέτρων.
  3. Τοποθέτηση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον Όμιλο Στα-σινόπουλο και λήψη σχετικής απόφασης.
  4. Λήψη απόφασης για την παύση της χρήσεως των αλιευτικών εργαλείων της μέσης αλιείας (μηχανότρατα & γρι-γρι) και των υπολοίπων συρόμενων εργαλείων (όπως η βιντζότρατα) στον Κορινθιακό Κόλπο.
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης στα πλαίσια υλοποίησης ακτοπλοϊκών γραμμών ε-πικοινωνίας του Κορινθιακού Κόλπου.
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στα πλαί-σια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE+.
 Παράλληλα συνεδριάζει και το δημοτικό συμβούλιο συμβούλιο του Δήμου:
Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 22η Μαΐου 2013 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 7:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Συμμετοχή του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία “ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ”. {Εισηγητής: ΙΩ. ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ}

Θέμα 2ο: Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 2007-2013 της Ε.Ε. στη δράση 4:”ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΝΗΜΗ”. {Εισηγητής: ΙΩ. ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ}
Θέμα 3ο: Εκμίσθωση παραλιών του Δήμου. {Εισηγητής: ΙΩ. ΜΙΧΟΣ}
Θέμα 4ο: Διαχείριση βοσκοτόπων τοπικής κοινότητας Στειρίου, καθορισμός τρόπου χρήσης αυτών κ.λ.π. για την κτηνοτροφική περίοδο 2012-2013. {Εισηγητής: Γ. ΧΗΝΑΣ}
Θέμα 5ο: Λύση σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου “ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ(ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) Κ.ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: ΙΩ. ΜΙΧΟΣ}
Θέμα 6ο: Επικαιροποίηση της 6/2012 μελέτης της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Λεβαδέων με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» {Εισηγητής: ΙΩ. ΜΙΧΟΣ}
Θέμα 7ο: Αποδοχή χρηματοδότησης με σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 37.400,00 € από ΥΠΕΣ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και κατανομή. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 8ο: Αποδοχή χρηματοδότησης με σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 19.509,69€ για την απόδοση ποσού του αρ. 27 του Ν. 3756/2009. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 9ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 για τη δημιουργία Ν.Κ. “ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ”. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 10ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 για “ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΙΣΤΟΜΟΥ”. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 11ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με το ποσό των 14.500,00€ για αντικατάσταση PLC και χρήση ασύρματου δικτύου WIFI. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 12ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 24.600,00 € για την ανακύκλωση στερεών αποβλήτων του Δήμου. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 13ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου με ποσό 8.646,96 € για την πληρωμή οφειλής έτους 2010 στα ΕΛΤΑ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 14ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 23.510,00 € από ΣΑΤΑ 2013. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 15ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 102.603,94 € από ΥΠΕΣ για τακτική κατανομή μηνός Απριλίου 2013. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 16ο: Επιστροφή αχρεωστήτος καταβληθέντος ποσού στην Ιω. Καβαλαγιού. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 17ο: Διάθεση πιστώσεων για πραγματοποίηση συνεδρίων, δεξιώσεων και άλλων εκδηλώσεων του Δήμου. {Εισηγητής: Π.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 18ο: Παράταση μισθώματος ΚΕΠ Δ.Ε. Αντίκυρας. {Εισηγητής: Μ. ΤΑΜΠΙΤΣΙΚΑΣ}