Συνεδριάζει στο Δίστομο το ΔΣ Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»

Κοινοποίηση στα Social Media

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας στις είκοσι τέσσερις 24 Μαΐου 2013, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00´ το πρωΐ, σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» θα γίνει συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάληψη πρωτοβουλιών υλοποίησης επιμέρους δράσεων, σύμφωνα με την “Γνώμη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων για την Προστασία του Κορινθιακού Κόλπου” (3/4/2012).
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της αναδόχου εταιρείας κατασκευής της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ (Κορίνθου –Πατρών), η οποία κατετέθη στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας (Δ/νση Περιβ/ντος) προς έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την λήψη υλικών επίστρωσης της Ν.Ε.Ο. εκατομμ. κυβικών μέτρων.
  3. Τοποθέτηση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον Όμιλο Στα-σινόπουλο και λήψη σχετικής απόφασης.
  4. Λήψη απόφασης για την παύση της χρήσεως των αλιευτικών εργαλείων της μέσης αλιείας (μηχανότρατα & γρι-γρι) και των υπολοίπων συρόμενων εργαλείων (όπως η βιντζότρατα) στον Κορινθιακό Κόλπο.
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης στα πλαίσια υλοποίησης ακτοπλοϊκών γραμμών ε-πικοινωνίας του Κορινθιακού Κόλπου.
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στα πλαί-σια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE+.

 

  1. Προγραμματισμός δράσεων του Σ.Π.Ο.Α.Κ. για το έτος 2013.
  2. Δικτύωση των Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ.

 

Ο Πρόεδρος

Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»

Αλέξανδρος Πνευματικός

Δήμαρχος Κορινθίων