Μετονομασία του Δήμου «Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας» σε Δήμο «Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας-Στειρίου»

Κοινοποίηση στα Social Media
dimosdistomoyΣε δημόσια τακτική συνεδρίαση την 17η του μήνα Απριλίου του έτους 2013 και ώρα 7:00 μμ το λόγο πήρε ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Στειρίου κ. Γεώργιος Χήνας και διάβασε την αριθμ. 2/2012 απόφαση του τοπικού συμβουλίου Στειρίου:
 <<Κατά τη δημιουργία του Προγράμματος Καλλικράτης (αρ.1 Ν.3852/2010) τέθηκε θέμα προσθήκης του ονόματος του Στειρίου στην ονομασία του νεοσύστατου καλλικρατικού Δήμου, χωρίς ωστόσο, προς απογοήτευση της πλειοψηφίας των κατοίκων, να εισακουστεί το αίτημά μας. Θεωρούμε άστοχο, εφόσον έγινε επιλογή σύνθετης ονομασίας του Δήμου, να μην προστεθεί και το όνομα του χωριού μας στο όνομα του Δήμου. Με τον τρόπο αυτό αγνοήθηκε η μακραίωνη ιστορία του τόπου, αφού   το χωριό μας, απαντάται ως αυτόνομη κοινότητα σε βάθος αιώνων, κατοικείται δε αδιάλλειπτα από την αρχαιότητα έως σήμερα. Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά της αρχαίας Στείριδας ως ισχυρής και γνωστής πόλης του Κοινού των Φωκέων, σε κείμενα αρχαίων συγγραφέων, όπως στα Φωκικά του Παυσανία. .Αλλά και από τη Βυζαντινή περίοδο το όνομα του Στειρίου συνδέεται άρρηκτα με την παγκοσμίου αναγνωρισιμότητας και κύρους, την προστατευόμενη από την UNESCΟ ,ως μνημείο εθνικής κληρονομιάς, Βυζαντινή Μονή του Οσίου Λουκά του εν τω Στειρίω.


Ωστόσο εκτός από τους συνοπτικά αναφερόμενους ιστορικούς υπάρχουν κυρίως και σύγχρονοι λόγοι κοινωνικής συνοχής και ισότητας που υπαγορεύουν την ανάγκη ν’ αποτυπωθεί και στο όνομα του Δήμου η πολύχρονη συνύπαρξη των κατοίκων των τεσσάρων ενοτήτων. Με τον τρόπο αυτό θα καταπολεμηθεί ο κακώς νοούμενος τοπικισμός, δεν θα υπάρχει ζήτημα ανωτερότητας ή κατωτερότητας της μιας ή της άλλης ενότητας, πράγμα που μόνο θετικές συνέπειες θα έχει στη λειτουργία του Δήμου. Άλλωστε το αίτημα τυγχάνει κοινής αποδοχής από την πλειοψηφία των δημοτών. Επομένως ζητάμε ισοτιμία, ίσες και δίκαιες ευκαιρίες για όλα τα χωριά του Δήμου.  Αυτό που δίκαια επιθυμούμε είναι να προστεθεί στην υπάρχουσα ονομασία του Δήμου, το Στείρι, ώστε να προκύψει μια ονομασία που θα μας εκφράζει και να μας αντιπροσωπεύει όλους επάξια.>>

Ως Τοπικό Συμβούλιο και με την στήριξη όλων των συγχωριανών μας, και της πλειοψηφίας των συνδημοτών θέτουμε το αίτημά μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως αρμόδιου οργάνου να αποφασίσει και να μεταβιβάσει την απόφαση αυτή στο Συμβούλιο Τοπωνυμιών για την τελική έγκρισή της. 
Ως Τοπικό Συμβούλιο και με την στήριξη όλων των συγχωριανών μας, και της πλειοψηφίας των συνδημοτών μας, θέτουμε το θέμα της προσθήκης του Στειρίου στην   ονομασία του Δήμου, ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο είναι το αρμόδιο όργανο να αποφασίσει επί του αιτήματός μας και να εισηγηθεί τη μετονομασία του Δήμου σύμφωνα με το αρ.7 του Ν.3463/2006, στο Συμβούλιο Τοπωνυμιών για την τελική έγκρισή του”.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Ν. 3463/2006 η μετονομασία Δήμων, Κοινοτήτων, τοπικών διαμερισμάτων και οικισμών γίνεται με  προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από πρόταση του δημοτικού ή κοινοτικού  συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών.
Κατόπιν των ανωτέρω η κα Πρόεδρος προτείνει στο Συμβούλιο να αποφανθεί σχετικά.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Σαμουήλ ψηφίζει κατά.
Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
– την αριθμ. 2/2012 απόφαση του τοπικού συμβουλίου Στειρίου περί «Προσθήκη του Στειρίου στην ονομασία του Δήμου»,
– τις διατάξεις του αρ. 7 του Ν. 3463/2006.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Την υποβολή πρότασης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη μετονομασία του Δήμου «Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας» σε Δήμο «Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας-Στειρίου».
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Σαμουήλ ψηφίζει κατά της παρούσας απόφασης.