Ανακοινωση και δικαιολογητικα ΟΣΔΕ 2013

Κοινοποίηση στα Social Media

agrotesΟι δικαιούχοι Ενιαίας Ενίσχυσης (επιδότησης) πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ΑΜΕΣΑ μέχρι την 15 Μαΐου 2013 για να πάρουν την επιδότηση. Η αίτηση θα υποβάλλεται στα γραφεία της Ένωσης στη Λιβαδειά.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι τα εξής:

Ι.

1. Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας, με τον αριθμό τραπ.  λογαριασμού ταμιευτηρίου.

2. Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού ή του Ε1.

3. Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου).

4. Αντίγραφο Ε9 που αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή των αγροτεμαχίων (για ιδιόκτητα αγροτεμάχια).

5. Επικυρωμένα αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων (για ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια).

Προσοχή: Ο σωστός ΑΦΜ του ιδιοκτήτη είναι απαραίτητος.

6. Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου βαμβακιού –σίτου (καρτέλες και/ ή σχετικά αντίγραφα τιμολόγια) (εφόσον αιτούνται).

7. Έγγραφα που τεκμηριώνουν την περίπτωση ανωτέρας βίας(εφόσον αιτούνται).

8. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ-ΑΜΚΑ (11 ΨΗΦΙΑ).

9. Αντίγραφο σύμβασης για τις  καλλιέργειες που είναι ενταγμένες σε παράλληλες δράσεις (πρόγραμμα νιτρορύπανσης, βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία, δάσωση γαιών, παραδοσιακός ελαιώνας  (εφόσον αιτούνται, για να καταγραφούν οι απαραίτητες πληροφορίες).

10. Αντίγραφο του Παλαιού και Νέου  Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων – βοοειδών πρόσφατα ενημερωμένο ή δυνατόν την προηγούμενη μέρα (εφόσον αιτούνται για ζωϊκό κεφάλαιο).

11. Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους ).

12. Κατανομή δικαιωμάτων βοσκής σε περίπτωση  Κοινοτικών Βοσκοτόπων.

ΙΙ.

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

1. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (η οποία θα πρέπει να έχει ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου).

2. Υπεύθυνη δήλωση (προς την οικεία Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα βεβαιώνεται από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος (εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος).

3. Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους).

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Εάν κάποιος έχει πεθάνει και οι κληρονόμοι δεν έχουν κάνει ακόμη αποδοχή κληρονομιάς τότε ως δικαιολογητικό θα πρέπει να προσκομίζεται το Ε9 του αποβιώσαντα καθώς και το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.

2. Εάν κάποιος υποβάλλει δήλωση στα πλαίσια της Ενιαίας για κάποιον άλλον πρέπει να προσκομίσει ΔΥΟ  εξουσιοδοτήσεις θεωρημένες με το γνήσιο της υπογραφής  (MIA για την ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΙ MIA ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΓΑ ΕΦΟΣΟΝ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΖΗΤΑ Η ΕΙΣΦΟΡΑ  ΤΟΥ ΝΑ ΚΡΑΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ).

3. ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΤΑΝ ΑΥΤΑ  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ,  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ   ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 .

                                                                  Από την Ε.Α.Σ. Λιβαδειάς