Μεταρρυθμίσεις για την αναβάθμιση της δικαιοσύνης

Κοινοποίηση στα Social Media

dikaiosyniΟρισμένες χώρες πρέπει να επισπεύσουν τις μεταρρυθμίσεις με στόχο την αποτελεσματική επίλυση αστικών και εμπορικών υποθέσεων, που είναι το κλειδί για την προσέλκυση επενδύσεων και επιχειρήσεων.

Η βελτίωση της ποιότητας, την ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης σε όλη την ΕΕ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτύχουμε υψηλού επιπέδου δικαιοσύνη, προς όφελος των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων.

Όταν η δικαιοσύνη λειτουργεί αποτελεσματικά, αυξάνεται η ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού και επιχειρηματικού προορισμού και, κατά συνέπεια, δίνεται ώθηση στην ανάπτυξη και την απασχόληση.

Για να βοηθήσει τα κράτη μέλη, η Επιτροπή παρουσιάζει τον πρώτο ‘πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης English ’. Πρόκειται για μια ετήσια αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι χώρες της ΕΕ διεκπεραιώνουν αστικές, εμπορικές και διοικητικές υποθέσεις.

Η αξιολόγηση δείχνει ότι ορισμένα κράτη πρέπει να επισπεύσουν τις μεταρρυθμίσεις ώστε να επιτύχουν τα υψηλότερα πρότυπα που ισχύουν σε άλλες χώρες της ΕΕ. Οι κυριότερες διαπιστώσεις είναι οι εξής:

  • οι δικαστικές υποθέσεις διαρκούν τουλάχιστον διπλάσιο χρόνο στο ένα τρίτο των χωρών της ΕΕ απ΄ ό,τι στις υπόλοιπες χώρες, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται όλο και περισσότερες εκκρεμούσες υποθέσεις. Η έγκαιρη εκδίκαση υποθέσεων είναι σημαντική για τον καθένα·
  • ορισμένα κράτη μέλη υστερούν στην τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση που συμβάλει στην ταχεία και ποιοτική απόδοση δικαιοσύνης·
  • ορισμένες εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης υποθέσεων (όπως η διαμεσολάβηση) μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση του φόρτου εργασίας των δικαστηρίων και, συνεπώς, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται περισσότερο ώστε να μειωθούν οι καθυστερήσεις·
  • η εικόνα που έχουν οι επιχειρήσεις για την ανεξαρτησία των δικαστηρίων είναι πολύ κακή σε ορισμένες χώρες της ΕΕ· πρέπει να είναι φανερό σε όλους ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί αποτελεσματικά·
  • τα ηλεκτρονικά συστήματα μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των καθυστερήσεων και του κόστους, τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τις επιχειρήσεις·
  • η υποχρεωτική επιμόρφωση των δικαστών και η διάθεση επαρκών πόρων είναι σημαντικοί παράγοντες για μια αποτελεσματικότερη δικαιοσύνη.

Επόμενα βήματα

Μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της τον πίνακα αποτελεσμάτων κατά την εκπόνηση των ειδικών ανά χώρα κατευθύνσεων στο πλαίσιο του ‘Ευρωπαϊκού Εξαμήνου’, δηλαδή, του ετήσιου κύκλου συντονισμού των οικονομικών πολιτικών που στοχεύει στη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης.

Οι πόροι για τη χρηματοδότηση των χωρών που θα προβούν σε μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης θα προέλθουν από τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό DeutschEnglishfrançais της ΕΕ.

Στον πίνακα αποτελεσμάτων συγκρίνονται οι χώρες της ΕΕ με τη βοήθεια ειδικών δεικτών δικαστικής ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ανεξαρτησίας. Από τον πίνακα αυτό, η ΕΕ ανιχνεύει επίσης τάσεις ώστε να μπορεί να εντοπίζει τα εκάστοτε προβλήματα.

Η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας όλων των εθνικών συστημάτων απονομής της δικαιοσύνης είναι επίσης καθοριστικής σημασίας για την συνεπή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, περιλαμβανομένων των νομοθεσιών για την οικονομία, την προστασία των καταναλωτών και το περιβάλλον.

Πηγή: http://europa.eu