Βοήθεια στους καταναλωτές οικολογικών προϊόντων

Κοινοποίηση στα Social Media

viologikaΗ θέσπιση ευρωπαϊκών οικολογικών προτύπων θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στην αναπτυσσόμενη αγορά οικολογικών προϊόντων και θα δώσει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να κάνουν τις σωστές επιλογές μετά από κατάλληλη ενημέρωση.

Ολοένα περισσότεροι καταναλωτές επιθυμούν να αγοράζουν οικολογικά προϊόντα, αλλά συνήθως δεν έχουν την κατάλληλη ενημέρωση για να κάνουν τις σωστές επιλογές.

Αυτό οφείλεται στο ότι οι χώρες της ΕΕ χρησιμοποιούν ποικίλες μεθόδους μέτρησης των οικολογικών επιδόσεων των προϊόντων και των επιχειρήσεων, που δυσκολεύουν τη σύγκριση. Επιπλέον, οι όροι που χρησιμοποιούνται στις ετικέτες είναι συχνά ασαφείς και δημιουργούν σύγχυση.

Ως εκ τούτου, περίπου το 48% των Ευρωπαίων pdf - 6 MB [6 MB] English (en) δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται τους ισχυρισμούς των επιχειρήσεων για οικολογικά προϊόντα.

Για να στηρίξει την αγορά οικολογικών προϊόντων, η Επιτροπή προτείνει σχετικά κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα English. Ένα πρότυπο μετρά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις συγκεκριμένων προϊόντων English . Άλλο μετρά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης English .

Και τα δύο βασίζονται σε υφιστάμενες, δοκιμασμένες μεθόδους. Η Επιτροπή καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς της ΕΕ να αρχίσουν να χρησιμοποιούν οικειοθελώς τα πρότυπα τώρα.

Η Επιτροπή παρέχει, επίσης, καθοδήγηση για την επισήμανση, ώστε να δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν αγορές με εμπιστοσύνη. Οι ισχυρισμοί περί οικολογικών προϊόντων πρέπει να διέπονται από διαφάνεια (να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη διαδικασία αξιολόγησης, την πηγή, τα κριτήρια), και να είναι αξιόπιστοι, πλήρεις, συγκρίσιμοι και σαφείς.

Τα κοινά πρότυπα είναι πιθανόν να ενθαρρύνουν περισσότερες εταιρείες να παράγουν οικολογικά προϊόντα, καθώς θα μειωθεί η γραφειοκρατία και το κόστος συμμόρφωσης με διαφορετικά πρότυπα στις χώρες της ΕΕ. Οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν επίσης καθώς θα είναι σε θέση να ανταγωνίζονται ισότιμα με βάση τα ίδια πρότυπα.

Επόμενα βήματα

Παράλληλα, η Επιτροπή σχεδιάζει να διαμορφώσει κανόνες για συγκεκριμένα προϊόντα και τομείς με στόχο την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι κανόνες αυτοί θα εκπονηθούν εντός 3 ετών με τη συμμετοχή επιχειρήσεων και οργανισμών.

Η Επιτροπή θα συμβάλει επίσης στις προσπάθειες που καταβάλλονται σε παγκόσμιο επίπεδο για τον καθορισμό καλύτερων διεθνών προτύπωνεκτίμησης και κοινοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

“Οικολογικά προϊόντα” είναι εκείνα που οδηγούν στη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος κατά την παραγωγή, τη διανομή και τη χρήση τους, μέχρι το πέρας του κύκλου ζωής τους (συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της ανάκτησης) σε σύγκριση με πανομοιότυπα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας.

Πηγή: http://europa.eu