Συνεδριάζει και το ΔΣ στον Ορχομενό

Κοινοποίηση στα Social Media
dimosorxomenoyΣας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα Ορχομενού την 17ηΑπριλίου 2013  ημέρα  Τετάρτηκαι ώρα 19.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1.      Αποδοχή πίστωσης ποσού 16.765,33 € (κράτηση Τ.Π.Δ. 25,15€) , Β’ κατανομή ,  για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2013 και κατανομή αυτής. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. , Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Γ. Ζυγούρης)
2.      Έγκριση της υπ’ αριθμ. 26/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση αποτελεσμάτων του Δ΄ Τρίμηνου του  προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2012. ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
3.      Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων  των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ποσού 26.100,00 € , 3η  εντολή ΣΑΤΑ έτους 2013.( Εισηγητής: Δήμαρχος)
4.      Μεταφορά αδιάθετων πιστώσεων πυροπροστασίας 2011 σε νέες δαπάνες στο έτος 2013. ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
5.      Έγκριση προγράμματος Δακοκτονία για το έτος 2013. ( Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Γεώργιος Ζάχαρης)
6.      Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών , στον κ.  Καλλιμάνη Αθανάσιο του Χαρίδημου, κατοίκου Ορχομενού. ( Εισηγητής: Λουκάς Τριανταφύλλου)
7.      Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης στον κ. HAWAZISHALISHAHτου HAKAM για το κατάστημα « ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» , επί της οδού Βασιλείου  Γεωργίουστον Ορχομενό.( Εισηγητής: Λουκάς Τριανταφύλλου)
8.    Συμμετοχή του Δήμου Ορχομενού στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία « Σύμφωνο Δημάρχων». ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
9.      Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών  καθώς και του τρόπου εκτέλεσης αυτών. ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
10.  Έγκριση ανάδειξης αναδόχων με απ΄ ευθείας ανάθεση προμηθειών. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
11.  Χορήγηση παράτασης της σύμβασης με τίτλο: « ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ & ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ –ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ. ( Εισηγητής: Αντιδήμαρχος ,  Νεκτάριος Τσάπρας)
12.  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για το έργο: « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ»,  ανάδοχος ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε. ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
13.  Χορήγηση άδειας εκτέλεσης σκαπτικών εργασιών για την μεταφορά υπαίθριου κατανεμητή  από τον ΟΤΕ. ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
14.  Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Δ. ΚΑΣΤΡΟΥ» , ανάδοχος Ιωάννης Σκουρτανιώτης. ( Εισηγητής: Δ.Σ. Δ. Μπαρκώσης)
15.   ‘Έγκριση του 1ου  Α.Π.Ε. του έργου: « ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ-ΚΡΑΣΠΕΔΑ-ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΔ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» , ανάδοχος Ιωάννης Μπέσσας. ( Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σ. Αγραφιώτης)
16.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: « ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΠΗΓΑΔΟ Δ.Δ. ΠΑΥΛΟΥ» , ανάδοχος Ιωάννης Μπέσσας.( Εισηγητής: Πρόεδρος Τ.Κ. Παύλου κ. Ηρακλής Ντουφεξής)
17.  ‘Έγκριση του προσωρινού και οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΑΥΛΟΥ» , ανάδοχος ΣΤΑΙΚΟΣ Γ.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ( Εισηγητής: Πρόεδρος Τ.Κ. Παύλου κ. Ηρακλής Ντουφεξής)
18.  Έγκριση  και τρόπος διενέργειας ανάθεσης της υπ΄αρίθμ. 10/2013 μελέτης με τίτλο: « Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού θέρμανσης –ύδρευσης- ηλ/σμού σε προσθήκη 2ου Νηπιαγωγείου Ορχομενού , ποσού12.599,75€. ( Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Γεώργιος Ζάχαρης)
19.  Έγκριση  και τρόπος διενέργειας ανάθεσης της υπ΄αρίθμ. 11/2012 μελέτης με τίτλο: « Βελτίωση υδρευτικής γεώτρησης Παύλου με αναβάθμιση
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης» , ποσού 11.955,00 €. ( Εισηγητής: Λουκάς Τριανταφύλλου)
20.  Έγκριση  και τρόπος διενέργειας ανάθεσης της υπ΄αρίθμ. 8/2013 μελέτης με τίτλο: « Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού με εγκατάσταση αυτού σε εγκαταστάσεις άρδευσης  ΔΕ Ορχομενού» , 13.376,50 €. ( Εισηγητής: Λουκάς Τριανταφύλλου)
21.  Έγκριση  και τρόπος διενέργειας ανάθεσης της υπ΄αρίθμ. 9/2013 μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού με εγκατάσταση αυτού σε εγκαταστάσεις άρδευσης  Δ.Ε. Ακραιφνίου» , ποσού 13.370,43 €. ( Εισηγητής: Λουκάς Τριανταφύλλου)
22.  Έγκριση  και τρόπος διενέργειας ανάθεσης της υπ΄αρίθμ. 6/2013 μελέτης με τίτλο: « Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ύδρευσης» , ποσού 13.922,61€. ( Εισηγητής: Λουκάς Τριανταφύλλου)
23.  Έγκριση  και τρόπος διενέργειας ανάθεσης της υπ΄αρίθμ. 25/2012 μελέτης με τίτλο: «Bβελτίωση αρδευτικής γεώτρησης Τοπ. Κοινότητας Αγ. Δημητρίου με αναβάθμιση ηλεκ/κού εξοπλισμού» , ποσού 11.931,00 €. ( Εισηγητής: Λουκάς Τριανταφύλλου)
24.  Υποβολή πρότασης συμμετοχής του Δήμου στο « Πράσινο Ταμείο»( Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δ. Βαγενάς)
25.  Έγκριση και τρόπος διενέργειας  ανάθεσης της υπ΄αρίθμ. 16/2013 μελέτης με τίτλο: « Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης» . ποσού 73.800,00€ ( Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δ. Βαγενάς)
26.   Έγκριση και τρόπος διενέργειας  ανάθεσης της υπ΄αρίθμ. 15/2013 μελέτης με τίτλο: « Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης απορριμμάτων » . ποσού 68.800,00€ ( Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δ. Βαγενάς)
27.   Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : με τίτλο: « Κατασκευή χωματουργικών εργασιών στον αύλειο χώρο του 2ου Νηπιαγωγείου Ορχομενού ». ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
28.  Έγκριση της μελέτης οδοποιίας για το έργο « Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση δρόμου Παύλου –Κάστρου» , μελετητής Νικόλαος Μάνης. ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
29.  ΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών ( Για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας).( Εισηγητής: Δήμαρχος)
30.   Διαγραφή οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών προς το Δήμο. ( Εισηγητής: Δήμαρχος).