Νομισματικό Πρόγραμμα Έτους 2013

Κοινοποίηση στα Social Media

euro-syllektikaΤο Υπουργείο Οικονοµικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), ανακοινώνει ότι το

Νοµισµατικό Πρόγραµµα έτους 2013 σχεδιάζεται να περιλαµβάνει την έκδοση των ακόλουθων

προϊόντων:

Ι. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΚΕΡΜΑΤΑ

• Αναµνηστικό κέρµα κυκλοφορίας 2€, σε φυσίγγια των 25 τεµαχίων και ποσότητα µέχρι

742.500 τεµάχια µε τιµή διάθεσης τα 50€, αφιερωµένο στην επέτειο «2400 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ

ΤΗΝ Ί∆ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ».

• Αναµνηστικό κέρµα κυκλοφορίας 2€, σε φυσίγγια των 25 τεµαχίων και ποσότητα µέχρι

742.500 τεµάχια µε τιµή διάθεσης τα 50€, αφιερωµένο στην επέτειο «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ».

• Αναµνηστικό κέρµα κυκλοφορίας 2€ σε συλλεκτική συσκευασία Blister Skin Pack, σε

ποσότητα µέχρι 7.500 τεµάχια και προβλεπόµενη τιµή διάθεσης τα 5€, αφιερωµένο στην

επέτειο «2400 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ί∆ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ».

• Αναµνηστικό κέρµα κυκλοφορίας 2€ σε συλλεκτική συσκευασία Blister Skin Pack, σε

ποσότητα µέχρι 7.500 τεµάχια και προβλεπόµενη τιµή διάθεσης τα 5€, αφιερωµένο στην

επέτειο «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ».

ΙΙ. ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

• Συλλεκτικό Νόµισµα ονοµαστικής αξίας 5€, σε συσκευασία «Wallet» σε ποσότητα µέχρι

10.000 τεµάχια και προβλεπόµενη τιµή διάθεσης τα 8€, καθώς και σε συσκευασία πέντε

τεµαχίων, σε ποσότητα µέχρι 8.000 συσκευασίες και προβλεπόµενη τιµή διάθεσης τα 15€,

αφιερωµένο στην επέτειο «150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ & 80 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΒΑΦΗ».

• Χρυσό Συλλεκτικό Νόµισµα ονοµαστικής αξίας 200€ σε ποσότητα µέχρι 1.200 τεµάχια και

προβλεπόµενη τιµή διάθεσης τα 500€ & Αργυρό Συλλεκτικό Νόµισµα ονοµαστικής αξίας

20€, σε ποσότητα µέχρι 1.000 τεµάχια και προβλεπόµενη τιµή διάθεσης τα 65€, αφιερωµένα

στον «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΤΟΝ ΚΩΟΝ ΙΗΤΡΟΝ».

• Αργυρό Συλλεκτικό Νόµισµα ονοµαστικής αξίας 10€, µε θέµα τον Ελληνικό Πολιτισµό, σε

δύο παραστάσεις: «ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ- ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ» & «ΤΡΑΓΩ∆ΟΙ – ΣΟΦΟΚΛΗΣ» σε

ποσότητα µέχρι 1.000 τεµάχια ανά παράσταση και προβλεπόµενη τιµή διάθεσης τα 65€.

• Χρυσό Συλλεκτικό Νόµισµα Mini Gold, ονοµαστικής αξίας 50€, µε παράσταση αφιερωµένη

στoν «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ» σε ποσότητα µέχρι 1.000 τεµάχια και

προβλεπόµενη τιµή διάθεσης τα 75€.

ΙΙΙ. ΣΕΙΡΕΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ

• Επιµεληµένες σειρές µε τις αξίες των οκτώ ελληνικών κερµάτων Ευρώ 2013, σε συσκευασία

απλού εντύπου Blister, µε θέµα τον τουρισµό και παράσταση αφιερωµένη στα νησιά:

«ΜΥΚΟΝΟΣ – ∆ΗΛΟΣ» σε ποσότητα µέχρι 20.000 τεµάχια και προβλεπόµενη τιµή διάθεσης τα

15€.

• Επιµεληµένες σειρές PROOF µε τις αξίες όλων των ελληνικών κερµάτων Ευρώ 2013, σε

συσκευασία καλαίσθητης κασετίνας µε πιστοποιητικό αυθεντικότητας, σε ποσότητα µέχρι

4.000 τεµάχια και προβλεπόµενη τιµή διάθεσης τα 90€.Η διάθεση των ανωτέρω προϊόντων θα πραγµατοποιηθεί από το Κεντρικό Κατάστηµα αλλά και τα

Υποκαταστήµατα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Όλες οι λεπτοµέρειες που συναρτώνται µε τη διάθεση των υπό έκδοση προϊόντων, όπως σειρά

έκδοσης, συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, όροι διάθεσης, λεπτοµερής περιγραφή κλπ, θα καταστούν

γνωστές στο κοινό µε νεότερες ανακοινώσεις του Υπουργείου.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών

Χρήστος Σταϊκουρας

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάµενος ∆ιεκπεραίωσης & α. α.