Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς τη Δευτέρα.

Κοινοποίηση στα Social Media

dslivadiasΜε την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 8 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο, Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1».

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2013.

2.Έγκριση πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για κάλυψη εποχιακών, πρόσκαιρων και περιοδικών αναγκών, βάσει του άρθρου 206 του Ν.3584 /2007, όπως ισχύει.

3.«Έγκριση των αποφάσεων των Δημοτικών και των Τοπικών Κοινοτήτων που αφορούν τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων και τη βεβαίωση δικαιωμάτων περιόδου 2013».

4.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 51/2013 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά την έναρξη και λήξη αρδευτικής περιόδου 2013, του τρόπου φύλαξης και διανομής των αρδευτικών υδάτων, του αριθμού θέσεων των υδρονομέων και καθορισμός αμοιβής αυτών.

5.Συζήτηση περί των Οικονομικών Στοιχείων – Εσόδων – Δαπανών και Αποτελεσμάτων για την τριετία 2011 – 2013 για την ΔΕΥΑΛ.

6.Σύναψη  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την Υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου Λεβαδέων στο ΧΥΤΑ της 1ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.

7.Έγκριση διενέργειας προμηθείας  ανταλλακτικών και σωλήνων άρδευσης  του  έτους 2013.

8.Έγκριση διενέργειας προμηθείας κουφωμάτων αλουμινίου και υαλοπινάκων για το ισόγειο του Νερόμυλου.

9.Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας άρτου για τις ανάγκες των Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Λεβαδέων, διότι ο διαγωνισμός για το συγκεκριμένο είδος απέβη άγονος.

10.Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων (ένδυση κλπ , σάκων απορριμμάτων , Ανταλλακτικών επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού , διάφορων εργαλείων , χημικού υλικού (απορρυπαντικά, χημικά κ.λ.π.) , τροχήλατων καροτσιών οδοκαθαρισμού , ανταλλακτικών για αυτόματα συστήματα ποτίσματος , καλλωπιστικών φυτών , δένδρων και λιπασμάτων, φαρμάκων, ζιζανιοκτόνων κλπ.

11. Αποδοχή  ποσού  #1.760,00€# από ΥΠΕΣΔΔΑ για την υλοποίηση του  Προγράμματος του Σχολικού Τροχονόμου.

12.Κατανομή ποσού 150.851,80 €  (α’+ β’ δόση 2013) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου   Λεβαδέων.

13.Αποδοχή ποσού { 175.830,00 }  των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2013, ( Σ.Α.Τ.Α.) , Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου , και  κατανομή  αυτού .

14.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 33/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2013».

15.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα για την εκτέλεση του έργου: «ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ».

 16.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΡΙΩΤΗ – ΤΑΡΣΟΣ».

 17.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Σύνδεση παροχών αποχέτευσης Δ.Δ. Δαύλειας».

18.«Λήψη απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης  του  έργου: <<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ >>.

19.«Αποδοχή μελέτης εφαρμογής του έργου  «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».

20.Άρση διακοπής Εργασιών και έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή ΞΕΝΙΑ Λιβαδειάς».

21.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».

22.«Αξιοποίηση αστικού ακινήτου του Δήμου Λεβαδέων στην περιοχή Κρύας Λιβαδειάς (κατάστημα Νερόμυλος) κατόπιν λύσης σύμβασης εκμίσθωσής του».

23.Έγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Μονάδων».

24.Επικαιροποίηση της Τεχνικής Μελέτης με τίτλο : «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου του Δ.Δ. Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων».

25.«Προγραμματισμός εκδηλώσεων ΠΑΣΧΑ 2013 και διάθεση της εγγεγραμμένης πίστωσης για την πραγματοποίησή τους».

26.Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2012 της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.

27. Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2012 της Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπαίδευσης.

28.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2013 απόφασης που αφορά την: «Έγκριση Προϋπολογισμού Ν.Π. Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ.».

29. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2013 απόφασης που αφορά την: «Έγκριση Προϋπολογισμού Ν.Π. Κ.Ε.ΔΗ.Λ.».

30. Εξέταση αιτήματος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ζορμπά Νικολάου.

31.Εξέταση αιτήματος για δωρεάν ταφή σε άπορο δημότη στο Νέο Νεκροταφείο.

32. «Εξέταση αίτησης της Πειρουνάκη Μαρίας για τροποποίηση μίσθωσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.4071/2012».

33. «Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών , έτους 2013».

34. Λήψη απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την: «Συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς – έτους 2013», σύμφωνα με το Ν.Δ. 1413/53.

34.Εξέταση αιτήματος της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ. Παντίσκος και ΣΙΑ Ο.Ε».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλλιαντάσης Δημήτριος