ΑΝΔΙΑ: τροποποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό του μητρώου αξιολογητών

Κοινοποίηση στα Social Media

andia-001O Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», ΕΦΕΠΑΕ, τροποποιεί την με αριθμ. πρωτ. 3158/31.1.2013 πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών για Δράσεις του ΕΣΠΑ.

 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

α) Υποχρεωτικά προσόντα

1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ελληνικού Πανεπιστημίου (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμο τίτλο Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής του Εξωτερικού νόμιμα αναγνωρισμένου από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο.

2. Διετής τουλάχιστον Επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποκτήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αντικείμενα:

–            Μεταποίηση, κυρίως σε ΜΜΕ

–            Τουρισμός

–            Περιβάλλον

–            Ενέργεια, κυρίως σε ΑΠΕ / Συμπαραγωγή / Εξοικονόμηση

–            Ποιότητα

–            Υπηρεσίες – Εμπόριο

–            Κατάρτιση (Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών – ΕΜΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας)

Με ενασχόληση σε ένα ή – περισσότερα από τα πιο κάτω θέματα:

ü        Οικονομική Βιωσιμότητα Επιχειρήσεων

ü        Αξιολόγηση Επιχειρηματικών ή Επενδυτικών Σχεδίων

ü        Δανειοδοτήσεις – Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεων

ü        Υλοποίηση – Διαχείριση Επενδυτικών Έργων, Κοινοτικών Προγραμμάτων, κλπ

3.  Ικανότητα Χειρισμού Η/Υ, δεδομένου ότι οι αξιολογήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά

 

β)  Επιθυμητά προσόντα:

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
  • Τεκμηριωμένη Εμπειρία σε αξιολογήσεις επιχορηγούμενων επενδύσεων, εμπειρία στη σύνταξη σχετικών μελετών ή/και ελέγχου επενδύσεων στα αντικείμενα του ανωτέρω 2.2
  • Εμπειρία στη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
  • Εγγραφή Υποψηφίου σε άλλον, εγκεκριμένο κατάλογο αξιολογητών
  • Πιστοποιητικό Κατάρτισης υποψηφίου σε Αντικείμενα σχετικά με την αξιολόγηση.

 

Τα μέλη του ισχύοντος Μητρώου δεν υποβάλλουν νέα αίτηση.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 12η Απριλίου και ώρα 17:00.

 

Τα μέλη του ισχύοντος Μητρώου δεν υποβάλλουν νέα αίτηση.

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και την αίτηση εγγραφής με τα συνημμένα έντυπα στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) καθώς και της ΑΝ.ΔΙΑ Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας (www.andia.gr).

Επισημαίνεται ότι:

Οι υποψήφιοι αξιολογητές, οι οποίοι έχουν ήδη αποστείλει ηλεκτρονικά την αίτησή τους για εγγραφή στο διευρυμένο Μητρώο Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ μέχρι και την 28/3/2013 ημερομηνία δημοσίευσης της τροποποίησης της πρόσκλησης και ικανοποιούν τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας με βάση την μέχρι σήμερα ισχύουσα προκήρυξη (Α.Π. 3158/31.1.2013) παραμένουν επιλέξιμοι για εγγραφή στο Μητρώο. 

 

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις και τα συνημμένα έντυπα-δικαιολογητικά υποβάλλονται πρώτα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά  και στη συνέχεια στην ΑΝ.ΔΙΑ, εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΕΦΕΠΑΕ

Δ/ΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

EMAIL / SITE

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Γ. Γεννηματά 13, ΤΚ 35100, ΛΑΜΙΑ 22310 67498 andia@otenet.gr

www.andia.gr

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κωνσταντίνος Τζούφλας                                                            Γρηγόριος Ντάνος