Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή στη Λιβαδειά

Κοινοποίηση στα Social Media

dimoslevadeonΜε την παρούσα σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 29η  Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 12.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα.

                   Τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.

  1. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης συνολικού ύψους 627,00 ευρώ , για πληρωμή δικαστικής δαπάνης και έξοδα δικαστικών επιμελητών βάσει στης 657/2011 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στην Γιαννούλα Κοντογεώργου.
  2. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης συνολικού ύψους 1.530,22 ευρώ , για αποπληρωμή δαπάνης στην ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΕΠΕΕ σε διαταγή αντίστοιχου κατασχετηρίου.
  3. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ύψους 440,00 ευρώ , για αποπληρωμή δαπάνης στον Σπίνο Δημήτριο του Ιωάννη σε διαταγή κατασχετηρίου.
  4. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης 396,06 ευρώ για την καταβολή στον Δικαστικό Επιμελητή Κωνσταντίνο Γκώνια για επιδόσεις του Δήμου Λεβαδέων.
  5. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για προμήθεια γραφικής ύλης του Δήμου Λεβαδέων.
  6. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για προμηθείας εντύπων και υλικών   μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων του Δήμου Λεβαδέων.
  7. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για την συντήρηση του λογισμικού του Δήμου Λεβαδέων.
  8. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για Εργασίες εκτύπωσης (φωτοτυπίες , μητρώα αρρένων κ.α.) του Δήμου Λεβαδέων.

10. Έγκριση δαπάνης πραγματοποίησης εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Χαιρώνειας και Δαύλειας της Υπηρεσίας Καθαριότητας της Διεύθυνσης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και διάθεση  πίστωσης ποσού 67.700,00€.  του Δήμου Λεβαδέων έτους 2013 .

11. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και  καθορισμός όρων διακήρυξης για προμήθεια εντύπων και υλικών   μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων  , γραφικής ύλης ενός έτους.

12. Κατακύρωση δημοπρασίας για την προμήθεια υγρών καυσίμων για    τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων και Ν.Π. Α’βαθμιας , Β’θμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Λεβαδέων ενός έτους.

13. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων   του Δήμου Λεβαδέων .

14. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου για το έργο :

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».

15.Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 100.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) για το έργο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ».

16.΄Εγκριση Πρακτικών Δημοπρασίας του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ».

17.Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 200.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «Ανάδειξη Ιστορικών Χώρων και Ανάπλαση Οικισμού Χαιρώνειας».

18. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 96.192,22 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την πράξη : «Αποζημίωση ιδιοκτησιών για την διάνοιξη της οδού Ρούμελης από την οδό Χαιρωνείας έως την οδό Ορχομενού (1/2012 πράξη αναλογισμού).

19.Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 227.174,21 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) για το έργο : «Κατασκευή οδού Ρούμελης (από την οδό Χαιρώνειας έως την οδό Αγίου Αθανασίου)».

20. Εξέταση αποφάσεων και αιτημάτων Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Λεβαδέων περί έναρξης και λήξης αρδευτικής περιόδου 2013 , του τρόπου φύλαξης και διανομής των αρδευτικών υδάτων και του αριθμού των θέσεων των υδρονομέων.