Απορροφητικότητα Πόρων ΕΣΠΑ από τον ΟΑΕΔ

Κοινοποίηση στα Social Media

oaedΑπορροφητικότητα κοινοτικών πόρων (ΕΣΠΑ) που προσεγγίζει το 60% παρουσιάζουν τα προγράμματα ανέργων, που έχουν εκχωρηθεί στον ΟΑΕΔ. Ταυτοχρόνως, στο σύνολο των δράσεων του ΟΑΕΔ (ήτοι τα προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας, προώθησης της απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης), έχει καλυφθεί το 88% των διαθέσιμων θέσεων. Ιδιαιτέρως δε στα προγράμματα διατήρησης επισφαλών θέσεων προσωπικού των επιχειρήσεων, η απορροφητικότητα έχει αγγίξει το 87% των προσφερόμενων θέσεων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η εφαρμογή των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ έχει συμβάλει στην ανάσχεση – συγκράτηση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας (5% – 7%).

Ως εκ τούτου δημοσιεύματα Τύπου, αλλά και «μεμονωμένες ανακοινώσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης», που εμφανίζουν τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, να μην έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα, δεν έχουν ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα.

Τα επίσημα στοιχεία απορρόφησης πόρων του ΕΣΠΑ δείχνουν τα εξής:

Ως προς την απορρόφηση κοινοτικών πόρων (ΕΣΠΑ) για προγράμματα απασχόλησης ανέργων, έχουν εκχωρηθεί στον Οργανισμό 780 εκατ. ευρώ από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και 87,4 εκατ. ευρώ από το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση». Η διοίκηση του Οργανισμού ενεργοποίησε- με προγράμματα- το 100% του ποσού της εκχώρησης. Οι επιχειρήσεις στις οποίες απευθύνονται τα προγράμματα, έχουν ανταποκριθεί- και έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις για 755,7 εκατ. ευρώ, ενώ ήδη έχουν εκταμιευτεί 443,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 58,7% των νομικών δεσμεύσεων και το 51% των εκχωρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του 2009 όλοι οι δείκτες απορροφητικότητας πόρων ΕΣΠΑ από τον ΟΑΕΔ, ήταν απολύτως μηδενικοί.

Ειδικότερα:

α) σε σύνολο 780 εκατ. ευρώ που έχουν εκχωρηθεί στον Οργανισμό από το Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», έχουν προκηρυχθεί προγράμματα ύψους 804,74  εκατ. ευρώ, (ενεργοποίηση εκχώρησης κατά 100%), για τα οποία έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις 668,54  εκατ. ευρώ και έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες  392,84 εκατ. ευρώ με ποσοστό απορρόφησης 50,36% επί των εκχωρήσεων και 58,76% επί των νομικών δεσμεύσεων αντίστοιχα.

β) σε σύνολο 87,4 εκατ. ευρώ που έχουν εκχωρηθεί από το Ε.Π «Διοικητική Μεταρρύθμιση», έχουν προκηρυχθεί προγράμματα ύψους 87,4 εκατ. ευρώ, (ενεργοποίηση εκχώρησης κατά 100%), για τα οποία έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις 87,12 εκατ. ευρώ και έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες 50,73  εκατ. ευρώ με ποσοστό απορρόφησης 58% επί των εκχωρήσεων και 58,23% επί των νομικών δεσμεύσεων αντίστοιχα.

Ως προς την απορρόφηση κοινοτικών πόρων (ΕΣΠΑ) για προγράμματα απασχόλησης εργαζομένων,  ο ΟΑΕΔ υλοποιεί στον Άξονα 2 του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, το  Πρόγραμμα «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης», με δικαιούχους επιχειρήσεις που απασχολούν από πενήντα (50) εργαζομένους και πάνω,  και  με βάση την εκχώρηση ποσού 108,5 εκ.€,  έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις 93,1 εκ. €  και έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους  39,1 εκ €, ενώ ποσό δαπανών ύψους 10 εκ. € βρίσκονται σε διαδικασία ενταλματοποίησης  και εισαγωγής τους στο Ο.Π.Σ.  Το ποσοστό απορρόφησης μέχρι σήμερα  είναι 45,1% επί της εκχώρησης, και 52,6% επί των νομικών δεσμεύσεων.

Το πρόβλημα της ανεργίας αντιμετωπίζεται μόνο με την ανάπτυξη της οικονομίας και την συνακόλουθη δημιουργία νέων υγιών θέσεων εργασίας. Ο ΟΑΕΔ διαχειρίζεται μια δύσκολη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, συνεισφέροντας, μέσω των προγραμμάτων, στην μερική ανάσχεση του προβλήματος της ανεργίας. Τα στοιχεία γύρω από την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων δεν αφήνουν περιθώρια, καμιάς αμφισβήτησης αυτού του γεγονότος.

Συγκεκριμένα:

Ο ΟΑΕΔ έχει προκηρύξει και υλοποιεί εβδομήντα τέσσαρα (74) επιμέρους προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας, προώθησης της απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης συνολικού προϋπολογισμού 3,9 δισ. ευρώ από τις αρχές του 2010 μέχρι σήμερα. Στα προγράμματα αυτά έχουν ενταχθεί σχεδόν 1.291.567 άτομα, είτε ως εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως εκπαιδευόμενοι. Ο μέγιστος αριθμός ωφελουμένων βάσει των προκηρύξεων ανέρχεται στους 1.471.829 ανέργους και εργαζομένους, ιδιαίτερα σε επισφαλείς θέσεις εργασίας. Ως εκ τούτου η συνολική απορροφητικότητα των δράσεων αυτών έχει προσεγγίσει μέχρι σήμερα το 88% του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων.

Αναλυτικότερα, μέχρι σήμερα τα εφαρμοζόμενα προγράμματα έχουν αποδώσει τα εξής:

  • Τη διατήρηση 350.929 επισφαλών θέσεων εργασίας, μέσω 8 προγραμμάτων, με συνολική απορροφητικότητα 94,1%.
  • Την ένταξη 273.650 ανέργων σε θέσεις εργασίας ή σε νέες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας, μέσω 36 επιμέρους προγραμμάτων, με απορροφητικότητα μέχρι σήμερα 70%.
  • Την επαγγελματική εκπαίδευση 625.209 εργαζομένων, ανέργων και ειδικών κοινωνικών ομάδων μέσω 21 σχετικών προγραμμάτων με συνολική απορροφητικότητα στο επίπεδο του 96%.
  • Την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 41.779 νέων σπουδαστών μέσω 9 ετησίων προγραμμάτων με συνολική απορροφητικότητα 99,6%.