Διοργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων

Κοινοποίηση στα Social Media

epimelitirioΤο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΠΑΙΔΕΙΑ, πρόκειται να υλοποιήσει «Προγράμματα επιμόρφωσης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων», τα οποία αφορούν σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής των τροφίμων και τήρησης των αρχών του HACCP.

Οι καταρτιζόμενοι, στο τέλος κάθε προγράμματος, θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις και θα λαμβάνουν Πιστοποίηση από τον ΕΦΕΤ.

Οι επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων, έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07-ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τον καταρτιζόμενο σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής των τροφίμων, έτσι ώστε αυτός κατά την εξάσκηση των καθηκόντων του, αφ’ ενός μεν να μην αποτελεί μέσο διακινδύνευσης της ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων, αλλά επίσης, ούτε με τις ενέργειές του να την θέτει σε κίνδυνο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης και αρχές του HACCP που σχετίζονται με την εφαρμογή του

  • Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
  • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
  • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
  • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
  • Το Εργασιακό Περιβάλλον
  • Πρακτικές καθαρισμού
  • Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
  • Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 10 Ώρες ( 2 ημέρες Χ 5 ώρες )

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν. Οι εξετάσεις θα γίνονται σε σημεία και χρόνο που  καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ και τα οποία γνωστοποιούνται στο φορέα υλοποίησης εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση ολοκλήρωσης του προγράμματος μέσω του ιστοτόπου του ΕΦΕΤ. Η αξιολόγηση και η κατάρτιση του τελικού πίνακα των επιτυχόντων γίνεται με μέριμνα των τριμελών επιτροπών που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3438/2006. Οι επίσημες βεβαιώσεις, μετά την επιτυχή περάτωση της προβλεπόμενης δοκιμασίας (εξετάσεις), θα εκδίδονται από τον ΕΦΕΤ και θα αποστέλλονται απευθείας στους δικαιούχους.

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης  ανέρχεται στο ποσό των 90€ (περιλαμβάνεται και το απαιτούμενο παράβολο του ΕΦΕΤ, ύψους 40€).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε

στο Κ.Ε.Κ. Παιδεία, (Χαιρώνειας 39, Λιβαδειά)

τηλ. 22610-87300,  fax 22610-87300 και e-mail:kpaideia@otenet.gr.

καθώς και στο Επιμελητήριο Βοιωτίας

τηλ.22610-28281, fax: 22610-21347 και e-mail: epimviot@otenet.gr

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος

Αγνιάδης Παναγιώτης