Χιλιάδες δίμηνες προσλήψεις στους δήμους για την επεξεργασία των τετραγωνικών

Κοινοποίηση στα Social Media

Έγινε αποδεκτή τελικά η παρέμβαση του Γιάννη Τσιάμη μέλους του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ ο οποίος επεσήμανε στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ , ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με της επεξεργασία δεδομένων των δήμων για τη διόρθωση των τετραγωνικών και ότι αυτό θα οδηγήσει σε τεράστιες απώλειες μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία.
Απαντώντας επί τόπου ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι αποδέχεται την πρόταση και ότι θα τη εντάξει στο νομοσχέδιο «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον δημόσιο τομέα, οργανωτικές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών και διατάξεις για την αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Ετσι κι έγινε:

Συγκεκριμένα με το άρθρο 33 «Ρυθμίσεις για την εκκαθάριση δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών και μείωσης μισθωμάτων ακινήτων σε κοινόχρηστους χώρους» ορίζεται ότι:

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι δηλώσεις της παρούσας εκκαθαρίζονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των δήμων έως τις 30.11.2020. Αποκλειστικά για την υποβοήθηση των υπηρεσιών αυτών, είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143). Για τη διαδικασία της πρόσληψης έχουν εφαρμογή τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).»

από www.myota.gr