Έναρξη εργασιών για τη δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Θήβας

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Δήμος Θηβαίων ενημερώνει ότι ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης και κατασκευή των οδοστρωμάτων σε διάφορες δημοτικές οδούς της Δημοτικής Ενότητας Θήβας.

Πρόκειται για αμιγές έργο βελτίωσης της οδοποιίας μέσω του οποίου επιδιώκεται η βελτίωση της παρεχόμενης χρήσης των οδών.
Το έργο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ Θήβας», συμβασιοποιήθηκε στις 14/2/2020 με ανάδοχο την εταιρεία «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.» στο ποσό των 119.442,65 ευρώ με ΦΠΑ 24%. Η πίστωση προέρχεται από Ιδίους Πόρους και ΣΑΤΑ.
Η ολική προθεσμία του έργου καθορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.