Ξεφορτώνεται τα «κακά» δάνεια η Πειραιώς

Κοινοποίηση στα Social Media

ateΌλα τα δάνεια των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών για την πληρωμή των σιτηρών του 2008 ξαναπαίρνει στη δικαιοδοσία της η υπό εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα, μαζί με τα «τοξικά» χρηματοδοτικά προϊόντα της Citigroup, τα αμφιλεγόμενα ομόλογα του 2008 και τις απαιτήσεις της Merill Lynch από ένα σύνθετο παράγωγο του 2007 (swap).

Αντίθετα, η νέα Τράπεζα Πειραιώς-ΑΤΕ αναλαμβάνει την αρμοδιότητα για ορισμένα «υγιή» κομμάτια της παλιάς ΑΤΕbank, όπως είναι το κανονικά εξυπηρετούμενο δάνειο προς την ΕΛΒΙΖ.

Στο παράρτημα της απόφασης με θέμα «Μεταβίβαση περαιτέρω περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και αναμεταβίβαση ήδη μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων από το δεύτερο ως άνω πιστωτικό ίδρυμα στο πρώτο» (ΦΕΚ Β΄112/24.01.2013) αναφέρονται τα εξής:

Ποια δάνεια παίρνει η Πειραιώς
1. Από τα περιουσιακά στοιχεία (συμβατικές σχέσεις, ενεργητικό και παθητικό) που έχουν παραμείνει στο υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «ΑΓΡΟΤΙΚΗ»), μεταβιβάζονται στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (εφεξής «ΠΕΙΡΑΙΩΣ») με την παρούσα Απόφαση τα ακόλουθα στοιχεία:
α) όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ» επί μετοχών της εταιρείας «ATExcelixi Α. Ε.»,
β) οι έννομες σχέσεις από την υπ’ αριθμ. 215-2012-00044-000 δανειακή σύμβαση της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ» με την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε», με κωδικό δανείου 215-62-000313-26, δεδομένου ότι είναι σε υπερημερία για περίοδο μικρότερη των 90 ημερών,
γ) οι έννομες σχέσεις της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ» έναντι πρώην υπαλλήλων της, οι οποίοι επαναπροσλήφθηκαν από την «ΠΕΙΡΑΙΩΣ», προερχόμενες από δανειακές ή άλλου είδους πιστοδοτικές συμβάσεις της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ».

Ποια δάνεια παίρνει η υπό εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα
2. Από τα περιουσιακά στοιχεία της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ» (συμβατικές σχέσεις, ενεργητικό και παθητικό) που μεταβιβάστηκαν δυνάμει της απόφασης ΕΜΕ 4/1/27.7.2012 στην «ΠΕΙΡΑΙΩΣ», αναμεταβιβάζονται στην «ΑΓΡΟΤΙΚΗ» με την παρούσα απόφαση τα ακόλουθα:
α) όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ» επί μετοχών της εταιρείας «ΑΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»,
β) τα ειδικά ομόλογα που εκδόθηκαν από την «ΑΓΡΟΤΙΚΗ» σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3723/2008 με ISIN XS0523214509, ISIN XS0570569839, ISIN XS0641312813, ISIN XS0651719378, ονομαστικής αξίας ευρώ 648.600.000, 1.548.200.000, 1.000.000.000 και 1.500.000.000, αντίστοιχα, και τα οποία τηρούνται στα εκτός ισολο/ίσμού στοιχεία,
γ) οι απαιτήσεις από την «Αγροτική Συνεταιριστική Εταιρεία Ανάπτυξης Ρεθύμνου Α.Ε.», με την εξαίρεση αυτών που καταλαμβάνονται από κάποιο από τα στοιχεία δ’ έως κ’ του αριθμού 1 του Παραρτήματος της απόφασης ΕΜΕ 4/1/27.7.2012,
δ) οι τίτλοι καθώς και οι συμβάσεις πώλησης με συμφωνία επαναγοράς (REPOS), που είχαν συναφθεί με αντισυμβαλλόμενο τη Citigroup Global Markets Limited, των τίτλων με ISIN XS0259437910, ISIN XS0361015984, ISIN XS0240545193 και ISIN XS0230344763, ονομαστικής αξίας ευρώ 20.000.000, 40.000.000, 50.000.000 και 50.000.000, αντίστοιχα,
ε) όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ» επί μετοχών των εταιρειών «ALFA ALFA ENERGY Α.Ε.», «ΑΓΡΟΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε.», «ΑΛΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και «ALTEC INTEGRATION Α.Ε.»,
στ) τυχόν αξιώσεις ή υποχρεώσεις για αποζημίωση σχετικά με τις αγωγές που είχαν ασκήσει οι εταιρείες Merrill Lynch International Bank Ltd και Merrill Lynch International έναντι της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ» σχετικά με την εκ μέρους της τελευταίας αγορά ενός σύνθετου παράγωγου προϊόντος («modified snowball swap with strangle») την 27.03.2007 με έναρξη της ημερομηνίας ισχύος του την 02.04.2007, καθώς και σχετικά με την αντίστοιχη ανταγωγή της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ» κατά των ως άνω εταιρειών.
ζ) Οι απαιτήσεις όσων είχαν παράσχει εξασφαλίσεις προς ασφάλεια χορηγητικών συμβάσεων της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ» για άρση ή εξάλειψη των εξασφαλίσεων αυτών, εφόσον η ασφαλιζόμενη απαίτηση είχε εξοφληθεί πριν από την 27.07.2012.
η) οι έννομες σχέσεις έναντι πελατών, προερχόμενες από δανειακές ή άλλου είδους πιστοδοτικές συμβάσεις της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ», οι οποίες είχαν λάβει επιδότηση επιτοκίου κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 56700/Β.3033/8.12.2008 Υπουργικής Απόφασης και οι οποίες αφορούν τους λογαριασμούς δανείων που φαίνονται στον πίνακα.

ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ 27 ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΙΤΗΡΑ
Αρ. Λογαριασμού  Συνολικό
δανείου  Απαιτητό
Ποσό (€)

183-63-52-2 5.094.049,42
184-63-149-21 3.849.232,17
185-63-458-46 19.322.523,22
190-63-355-20 6.321.540,78
192-63-136-30 1.776.010,82
196-63-410-47 3.899.545,10
200-63-245-44 1.398.728,86
205-63-417-49 3.102.294,56
207-63-637-37 3.560.460,41
210-63-717-9 305.666,48
219-63-98-44 393.562,70
221-63-167-16 664.793,80
222-63-278-53 2.485.465,76
229-63-141-71 604.795,18
236-63-129-14 2.003.697,71
239-63-73-60 951.726,15
242-63-306-30 3.701.629,10
250-63-254-0 386.193,85
251-60-3422-11 12.736.068,59
270-63-305-91 56.599,08
280-63-240-14 1.234.842,47 ΑΤΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
288-63-96-22 792.407,68
297-63-115-74 679.328,01
305-63-183-60 1.471.765,10
322-63-277-17 580.321,93
330-63-420-55 1.123.147,26
81-60-353-66 343.828,42

http://www.agronews.gr