Ενημέρωση από τον Δήμο Θηβαίων για όσους προχωράνε σε διακοπή ηλεκτροδότησης

Κοινοποίηση στα Social Media

Τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν προβεί ή πρόκειται να προβούν σε διακοπή ηλεκτροδότησης ενημερώνει ο Δήμος Θηβαίων.

Σύμφωνα με το άρθρο 222 του Ν. 4555/18 ορίζονται τα ακόλουθα:
1. «Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958β.δ.(Α’171).
Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο».
2. «Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους.
Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε 6 μήνες από αυτήν.
Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω:
α) Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν προβεί σε διακοπή ηλεκτροδότησης μη χρησιμοποιημένου ακινήτου τους, και δεν το έχουν γνωστοποιήσει στον δήμο, δίνεται η δυνατότητα να προσέλθουν στον δήμο να υποβάλλουν βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης και δήλωση μη χρησιμοποίησης ακινήτου μέσα σε έξι μήνες από την δημοσίευση του Ν 4555/2018, ήτοι από 19/07/2018 έως 19/01/2019 , για να απαλλαχθούν από τα αναδρομικά τέλη μέχρι τη δημοσίευση του Νόμου (19/07/2018) και
β) Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν προβεί σε πληρωμή βεβαιωμένων ποσών από αναδρομικά τέλη που χρεώθηκαν εις βάρος τους και αφορούσαν μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα για τα οποία είχαν προβεί σε διακοπή ηλεκτροδότησης, δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλουν δήλωση μη χρησιμοποίησης ακινήτου και αιτήσει διαγράφης. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.
Μετά την πάροδο των έξι μηνών και συγκεκριμένα από τις 20/01/2019 με βάση τον Νόμο αυτόν, το κάθε ακίνητο στο οποίο έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης και δεν έχει δηλωθεί στον οικείο Δήμο υπόκειται σε αναδρομικά τέλη καθαριότητας. Απαλλάσσεται από την ημερομηνία προσκόμισης της Βεβαίωσης Διακοπής της ηλεκτροδότησης από τον αρμόδιο Διαχειριστή δικτύου και της υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του ότι δεν χρησιμοποιείται.
Τέλος επισημαίνεται πως εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.
Αρμόδια υπάλληλος: Κολέσια Δήμητρα, τηλ. 2262350692