Τρίτη η συνεδρίαση του ΔΣ Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 24η Απριλίου 2018, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 06:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. ‘Έγκριση Πινάκων Εκτιμήσεων Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2011 του Δήμου Λεβαδέων.
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (4η του 2018)
3. Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 41781/2018 (ΑΔΑ: ΨΣΩΤ465ΧΙΒ-ΒΑΕ) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για ένταξη /τροποποίηση έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 στη ΣΑΕ 055
4. Παραλαβή των μελετών με τίτλο “Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την πράξη “ Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας (πρώην κτίριοι Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου , με εφαρμογές αναβάθμισης για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων”
5. Αποδοχή της υπ αριθμ 56/2017 μελέτης με τίτλο “ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”
6. Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του Δήμου Λεβαδέων για την εκτέλεση του έργου “ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ” εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής.
7. Εκλογή των υδρονομέων Άρδευσης 2018
8. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης
9. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης
10. Ένταξη της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου μας στο πρόγραμμα για την συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το έτος 2018.
11. ‘Εγκριση της υπ΄αριθμ. 3/2018 εισήγησης της Ποιότητας Ζωής περί διατήρησης θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Χρ. Παλαιολόγου στην συμβολή με την οδό Δημάρχου Χρ. Παλαιολόγου
12. ‘Εγκριση πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής της υπηρεσίας “ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” του οικονομικού φορέα ΓΚΛΑΒΙΝΗ ΑΝΤΩΝ.
13. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ”
του οικονομικού φορέα ΑΝΑΣΤ. ΡΗΓΑ