150.000 ευρώ από το Δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας για τον καθαρισμό και το πράσινο σε Άσπρα Σπίτια και Άγ.Νικόλαο

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Πρόεδρος της Μονομετοχικής Δημοτικής Α.Ε του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας
Προκηρύσσει
τη διενέργεια ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις
εκατό), για την ανάθεση της υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου
2018 (ή την υπογραφή της σύμβασης εάν υπογραφεί μετέπειτα) έως την 30η Απριλίου
2019 συνολικού προϋπολογισμού 148.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και
διατιθέμενη πίστωση σε βάρος του οικείου προϋπολογισμού 99.200,00  για το οικονομικό
έτος 2018 (Κ.Α. 62.07.0000) και 49.600,00  για το οικονομικό έτος 2019 σε κωδικό που θα
προβλεφθεί.
Η έγκριση για την ανάθεση σε ιδιώτη έγινε με την υπ’ αριθμό 10/2018 απόφαση
Διοικητικού Συμβουλίου, η κατάρτιση των όρων της παρούσας εγκρίθηκε με την υπ’
αριθμό 11/2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

Δείτε όλη τη διακύρηξη εδώ.