Η θέση της Μητρόπολης Θ και Λ για τη θεματική εβδομάδα στα σχολεία

Κοινοποίηση στα Social Media

Στην πρόσφατη δηµόσια διαµάχη σχετικά µε την θεµατική εβδοµάδα που προτάθηκε να διδαχθεί στα γυµνάσια τη̋ χώρα̋ µα̋, κυριάρχησε το ζήτηµα του φύλου. Αναγνωρίζουµε το ενδιαφέρον του Υπουργείου Παιδεία̋ για την ισοτιµία των φύλων στην πράξη και την πρόληψη συµπεριφορών βία̋ έναντι συνανθρώπων µα̋ που εκδηλώνουν διαφορετική συµπεριφορά.

 

Ταυτόχρονα στεκόµαστε µε σεβασµό µπροστά στην επιφυλακτικότητα πολλών κληρικών και λἀκών µελών τη̋ Εκκλησία̋, πολλών γονέων και κηδεµόνων, αλλά και µέρου̋ τη̋ εκπαιδευτική̋ κοινότητο̋. Είναι λυπηρό ότι ακόµη στην εποχή µα̋ παρίσταται ανάγκη να τονίζουµε πω̋ η διαφορά των φύλων δεν πρέπει να γίνεται αφορµή διακρίσεων και βία̋ κατά των γυναικών. Αµφότερε̋ οι συµπεριφορέ̋ αντιτίθενται στην διδασκαλία τη̋ Εκκλησία̋ µα̋ που βλέπει τον άνθρωπο ω̋ εικόνα Θεού.

 

Από την άλλη, µα̋ εκπλήσσει η νοοτροπία εκείνη που επιθυµεί να εξαλείψει ή να αµβλύνει την φυσική διάκριση των φύλων, σαν να αποτελεί εµπόδιο και βάρο̋ από το οποίο πρέπει να απαλλαγούµε. Τα δύο φύλα εµπλουτίζονται αµοιβαία και η διαφορά του̋ αποτελεί ευλογία. Όσο πρόβληµα αποτελεί η ιδιοτελή̋ χρήση των στερεοτύπων των φύλων, άλλο τόσο γίνεται επικίνδυνη η ισοπέδωσή του̋. Ανησυχούµε καθώ̋ στην θεµατική εβδοµάδα αξιόλογη και χρήσιµη θεµατολογία αναµιγνύεται και συνεξετάζεται µε προβληµατικέ̋ θέσει̋.

 

∆ιερωτώµεθα αν αυτή η πρωτοβουλία στηρίζεται σε επιστηµονικά δεδοµένα και γνώµε̋ ειδικών τη̋ εφηβική̋ ανάπτυξη̋ και τη̋ ψυχική̋ υγεία̋. Θεωρούµε ότι δεν πρέπει να αγνοείται και να παραθεωρείται η γνώµη των γονέων που είναι οι κυρίω̋ υπεύθυνοι για την αγωγή των παιδιών του̋. ∆εν µπορούµε να αγνοήσουµε και να µην προβληµατιστούµε από την ανακοίνωση τη̋ ΕΛΜΕ Βοιωτία̋.

 

Ευχόµαστε να φωτίζει ο Θεό̋ του̋ αρµοδίου̋ στον ευαίσθητο χώρο τη̋ παιδεία̋ ώστε να λαµβάνουν αποφάσει̋ οι οποίε̋ διαπλάθουν εποικοδοµητικά την συνείδηση των παιδιών µα̋, σέβονται την παιδική και νεανική αθωότητα και δεν αποδοµούν τι̋ αξίε̋ του̋. Και προσδοκούµε από του̋ εκπαιδευτικού̋ µα̋ να συνδυάζουν τι̋ σύγχρονε̋ εξελίξει̋ µε τα διαχρονικά ευεργετικά στοιχεία και βιώµατα που απορρέουν από την πίστη και την πλούσια παράδοσή µα̋. Εκ τη̋ Ιερά̋ Μητροπόλεω̋