Σε υποχρεωτική λειτουργία το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), όπως ενημερώνει τα μέλη του το ΕΠ. Βοιωτίας

Κοινοποίηση στα Social Media

Όπως ενημέρωσε τα μέλη του το Επιμελητήριο Βοιωτίας και πιο συγκεκριμένα επιχειρήσεις και φορείς, που είναι εμπλεκόμενοι με την παραγωγή, ανάκτηση, επεξεργασία, διάθεση, αποθήκευση, συλλογή και μεταφορά αποβλήτων, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τίθεται σε υποχρεωτική λειτουργία, το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) περιλαμβάνει την ηλεκτρονική εγγραφή των υπόχρεων φορέων (επιχειρήσεων και οργανισμών) στο μητρώο και παράλληλα υποστηρίζει την καταχώριση των δραστηριοτήτων τους (εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων συλλογής-μεταφοράς) σε συνδυασμό με τη δήλωση των αποβλήτων, που διαχειρίζονται και των αδειών, που τα τεκμηριώνουν.

Στο Μητρώο θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά, με ευθύνη των υπόχρεων επιχειρήσεων, στοιχεία σχετικά με το είδος και την ποσότητα των παραγομένων αποβλήτων, καθώς επίσης και με τη μέθοδο διαχείρισης που εφαρμόζεται, με σκοπό να υπάρξει πλήρης αποτύπωση της παραγωγής και διακίνησης των αποβλήτων στη χώρα μας και φυσικά ο έλεγχός της από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές.

«Με τροποποίηση της ΚΥΑ 43942/4026/2016 – Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), παρατείνεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017 και ολοκληρώνεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση στο ΗΜΑ.

Επίσης, με την έναρξη της υποχρεωτικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ετήσιες Εκθέσεις Αποβλήτων κάθε έτους, μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους και καταργείται η υποβολή των σχετικών εντύπων.

Ειδικά για το πρώτο έτος λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016, μέχρι την 31η Μαΐου 2017», επισημαίνει το Επιμελητήριο.

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) λειτουργεί στο θεματικό διαδικτυακό τόπο http://wrm.ypeka.gr, όπου έχουν δημοσιευτεί και οι οδηγίες χρήσης.

Επίσης, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την λίστα των υπόχρεων προς εγγραφή επιχειρήσεων, την Υ.Α. για την κατάταξη των δραστηριοτήτων και την Υ.Α. σχετικά με την οργάνωση και την λειτουργία του ΗΜΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Επιμελητηρίου Βοιωτίας www.viotiachamber.gr.

Παράλληλα το ΕΠΒ επισημαίνει ότι σε όσους δεν εκπληρώνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις, που σχετίζονται με την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων μπορούν να επιβληθούν σοβαρές κυρώσεις.