Απάντηση υπουργού σε ερώτηση του Β. Μπασιάκου για το κλείσιμο 30.000 καταστημάτων-εμπορικών επιχειρήσεων

Κοινοποίηση στα Social Media

Σε Ερώτησή του προς τη Βουλή (27.09.2016), ο Βουλευτής Βοιωτίας Βαγγέλης Μπασιάκος, ζήτησε να ενημερωθεί από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για το κλείσιμο 30.000 καταστημάτων-εμπορικών επιχειρήσεων, δηλαδή του 16% (σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής Τράπεζας), λόγω της κρίσης, καθώς και για τα κίνητρα και τις προοπτικές επαναλειτουργίας τους ή λειτουργίας νέων. Στη σχετική απάντηση του Υπουργού κ.Σταθάκη, στην οποία επισυνάπτεται το με αρ. πρωτ.107154/13-10-2016 σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«Σε απάντηση του από 100608/29-9-2016 Υπηρεσιακού Σημειώματος, με το οποίο μας διαβιβάσατε το υπ. αριθ. πρωτ. 8637/27-9-2016 ερώτημα του Βουλευτή κ. Ευάγγελου Μπασιάκου, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Η μελέτη με τίτλο «Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Λιανικό Εμπόριο» που διεξήχθη από την Εθνική Τράπεζα τον Σεπτέμβριο του 2016, στην οποία αναφέρεστε, αφορά σε έρευνα που εξετάζει την συρρίκνωση των επιχειρήσεων που ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, την πτώση των πωλήσεων και της απασχόλησης για τα έτη 2008-2013, τις διαρθρωτικές στρεβλώσεις και τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των ΜμΕ.

Η Υπηρεσία μας δεν δύναται να σας προσκομίσει πληροφορίες για κανένα από τα ανωτέρω ζητήματα, καθώς στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) κατά βάση πραγματοποιείται καταχώριση πράξεων και στοιχείων για τα οποία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται υποχρέωση τήρησης εμπορικής δημοσιότητας. Επιπλέον, η έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. έγινε στις 4-4-2011 και έκτοτε απαιτήθηκε μια διετία για να ολοκληρωθεί η απογραφή των υπόχρεων στο Γ.Ε.ΜΗ., η πλειοψηφία των οποίων μάλιστα, ήταν εταιρείες και όχι ατομικές επιχειρήσεις. Συνεπώς, από τη βάση του Πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ. δεν θα μπορούσαν να προκύψουν κάποια στατιστικά στοιχεία για το διάστημα 2008-2013 που να απαντούν στα ερωτήματά σας.
2. Όσον αφορά στο δεύτερο μισό του δεύτερου ερωτήματος σας αναφορικά με τη λειτουργία νέων επιχειρήσεων η Υπηρεσία μας έχει προβεί στα ακόλουθα:
Α. Κατάρτιση νομοσχεδίου για τις Υπηρεσίες Μιας στάσης, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση και αντικαθιστά τον Ν. 3853/2010. Με την εν λόγω πρόταση νόμου βελτιώνονται σε αρκετά σημεία οι υπάρχουσες Υπηρεσίες Μιας Στάσης, ώστε να καταστεί εφικτή η σύσταση μιας επιχείρησης σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, η Υπηρεσία προέβη σε μια καινοτομία η οποία αφορά την e-ΥΜΣ. Πρόκειται για την δυνατότητα που θα δίνεται πλέον σε κάθε υποψήφιο επιχειρηματία να συστήσει την εταιρεία του με ηλεκτρονικό τρόπο, παρακάμπτοντας οποιαδήποτε γραφειοκρατικά εμπόδια και καθυστερήσεις που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σε μια Δημόσια Υπηρεσία.
Β. Απλοποίηση και εκσυγ

χρονισμός του εταιρικού Δικαίου, με συνεχείς τροποποιήσεις των Ν. 2190/1920, 3190/1955 και 4072/2012.
Γ. Ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ., ώστε σταδιακά να καταστεί εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή όλων των πράξεων και στοιχείων για τα οποία απαιτείται εμπορική δημοσιότητα.
Δ. Αναφορικά με την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων σας γνωρίζουμε ότι όπως προκύπτει από το ΠΔ 116/2014 η Υπηρεσία μας δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ»