Παράταση εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων και στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης του Κανονισμού Ξυλείας

Κοινοποίηση στα Social Media

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας σας ενημερώνει, ότι σύμφωνα με την επιστολή 1649/142923-2016 της Διεύθυνσης Δασών Π.Ε. Βοιωτίας τέθηκε σε εφαρμογή  ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010  για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης, που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά, με στόχο την παρεμπόδιση και την καταπολέμηση του εμπορίου της παράνομα υλοτομημένης ξυλείας.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργούνται και τηρούνται από την Περιφερειακή Αρμόδια Αρχή Κανονισμού Ξυλείας Βοιωτίας το «Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης» και το  «Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων» του Κανονισμού Ξυλείας.

Υπόχρεοι εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν, για πρώτη φορά, στην αγορά της Ε.Ε.,  ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας.

 Υπόχρεοι εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας στην εσωτερική αγορά, πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας, που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά.

Όπως γνωστοποιείται από  την Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Βοιωτίας, κάθε υπόχρεος εγγραφής στα ως άνω Μητρώα οφείλει, μετά την έκδοση της υπ΄αριθμ. 144531/4225/03-08-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2532/Β/2016) περί παράτασης της σχετικής προθεσμίας, να υποβάλλει ανάλογη αίτηση εγγραφής στην αρμόδια Περιφερειακή Αρχή Κανονισμού Ξυλείας Βοιωτίας (Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Βοιωτίας/ Κάδμου 11, Λιβαδειά) έως την 30-09-2016.

Η αίτηση εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της άδειας άσκησης εμπορικής-εισαγωγικής δραστηριότητας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, όπως π.χ. πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο Βοιωτίας, από όπου η αρμόδια περιφερειακή αρχή μπορεί να βεβαιωθεί για την σύννομη άσκηση από τον υπόχρεο της εμπορικής-εισαγωγικής δραστηριότητας.

Αντίστοιχα, η αίτηση εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εμπόρων πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της κατά την κείμενη νομοθεσία άδειας άσκησης εμπορικής δραστηριότητας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, όπως π.χ. πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο Βοιωτίας, από όπου η αρμόδια περιφερειακή αρχή μπορεί να βεβαιωθεί για την σύννομη άσκηση από τον υπόχρεο της εμπορικής δραστηριότητας.

Παρομοίως, επισημαίνεται από την ίδια αρχή, ότι σε περίπτωση μη εγγραφής των υπόχρεων στο εν λόγω Μητρώο επιβάλλονται κυρώσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 4 της με αριθ. 134627/5835/23-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2872/Β/29-12-2015).

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Βοιωτίας, τηλ. επικοινωνίας:  2261080959, 2261028951.

 

 

 

Ευάγγελος Φουντάς

Διοικητικός  Προϊστάμενος Επιμελητηρίου Βοιωτίας

Λ. Κουτσοπετάλου1, Λιβαδειά, Τ.Κ. 32100

Τηλ.22610-28281, fax: 22610-21347

http: //www.viotiachamber.gr