Κατάθεση επιχειρηματικών ιδεών στο πλαίσιο του Leader και της «Ελικώνας – Παρνασσός»

Κοινοποίηση στα Social Media

Όπως ενημερώνει η αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ «ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» για όσους ενδιαφέρονται στην ιστοσελίδα της www.elikonas.gr υπάρχει η δυνατότητα να καταθέσουν την επιχειρηματική ιδέα τους στα πλαίσια του σχεδιασμού του νέου προγράμματος CLLD- LEADER 2014-2020.

Η κατάθεση των προτάσεων μπορεί να γίνει εντύπως και στα γραφεία της εταιρείας (Έρκυνας 9, Λιβαδειά) μέχρι τις 20 Ιουλίου 2016 και θα βοηθήσει στο σχεδιασμό των δράσεων της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020  του τοπικού προγράμματος του Ν. Βοιωτίας.

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 η προσέγγιση LEADER διατηρεί το βασικό στοιχείο της εκ των κάτω προς τα επάνω προσέγγισης στο σχεδιασμό πολυτομεακών τοπικών στρατηγικών και παράλληλα δίδεται η δυνατότητα της πολυταμειακής προσέγγισης (CLLD) καθώς και της διεύρυνσης των περιοχών εφαρμογής. Διατηρούνται στο σύνολο τους οι καινοτόμες προσεγγίσεις των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων και παράλληλα δίδεται η δυνατότητα διεύρυνσης των τοπικών προγραμμάτων.

Το όραμα για την αγροτική ανάπτυξη είναι ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου με βασικό όχημα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος και την ανάδειξη του πολυλειτουργικού χαρακτήρα των αγροτικών περιοχών.