Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων από το Δήμο Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

O Δήμος Λεβαδέων στις 21/10/2011 προχώρησε στην υπογραφή της “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ”, αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτή, σχετικά με την πολιτική ισότητας. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων αυτών ο Δήμος προτίθεται να προβεί στη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 και στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (Ο.Ε.Υ.), ενότητα Δ, άρθρο 12.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, με βάση τον Οδηγό Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, έχουν:
1. αιρετοί, αιρετές
2. υπηρεσιακά στελέχη της αρμόδιας για πολιτικές φύλου υπηρεσιακής μονάδας του Δήμου
3. εμπειρογνώμονες στα θέματα ένταξης της διάστασης του φύλου στις τοπικές πολιτικές
4. εκπρόσωποι Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων της περιοχής
5. εκπρόσωποι γυναικείων οργανώσεων της περιοχής και άλλων τοπικών φορέων
6. Πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου

Ενδεικτικά οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων μπορεί να είναι οι εξής:
– Η εισήγηση προτάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και η προώθηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, σε επίπεδο Δήμου του γενικότερου στόχου για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς και τις πολιτικές που σχεδιάζει και υλοποιεί ο Δήμος.
– Η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και πληροφόρηση των κατοίκων στο ζήτημα της ισότητας με διοργάνωση εκδηλώσεων, ελεύθερων συζητήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων και μέτρων δράσης.
– Ο εντοπισμός και η προσπάθεια εξεύρεσης και προώθησης λύσεων των προβλημάτων που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο από κρίσεις που γίνονται σε βάρος του ενός φύλου στον τομέα της εργασίας, της παιδείας, της εκπαίδευσης, των οικογενειακών σχέσεων, της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης, κ.λπ.
– Η επιδίωξη μόνιμης και στενής συνεργασίας με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, τους Δήμους του Νομού, τις τοπικές συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις, τους μαζικούς φορείς και τις ΜΚΟ.
– Η συνεργασία με τα κατά τόπους Συμβουλευτικά Κέντρα των Δήμων του Νομού ή/και τις δομές της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Σ΄ αυτή μας την προσπάθεια θα εκτιμούσαμε την ατομική και/ή συλλογική αρωγή σας με οποιονδήποτε τρόπο κρίνετε πρόσφορο και αποτελεσματικό.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 31/03/2016 με τους εξής τρόπους:
1. Εγγράφως στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, Δημαρχείο Λιβαδειάς Σοφοκλέους 15, Α΄όροφος, T.K. 32131, Λιβαδειά. (πληροφορίες: Π. Βάγια Τηλ 2261350870- 2261350869)
2. Mε φαξ στον αρ. 2261350880 (υπόψη κ. Π. Βάγια)
3. Mε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση gvagia@livadia.gr