Συνέχεια στο θέμα του Τεχνικού Συμβούλου του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΛΙΑΡΤΟΥ» από τον Γ. Ντασιώτη

Κοινοποίηση στα Social Media

Ανακοίνωση με την οποία δίνει εξηγήσεις για το υποέργο του Τεχνικού Συμβούλου του έργου  «ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΛΙΑΡΤΟΥ» εξέδωσε ο Δήμαρχος Αλιάρτου  – Θεσπιέων Γιώργος Ντασιώτης:

Μετά τη δημοσίευση σε τοπικά ιστολόγια της συζήτησης, που έγινε  στο Δημοτικό Συμβούλιο της 8ης -2-2016 και αφορούσε  την Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον Τεχνικό Σύμβουλο του έργου «Δίκτυα Ακαθάρτων Αλιάρτου», αλλά και του εγγράφου του επιτρόπου, το οποίο κατείχε και διάβασε εντός της αίθουσας ο Αρχηγός της Αντιπολίτευσης κος Σαγάνας, ενημερώνουμε το κοινό για τα παρακάτω.
1.    Καταρχήν η υπόθεση δεν αφορά το έργο «ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΛΙΑΡΤΟΥ», αλλά το υποέργο του, «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» προϋπολογισμού περίπου 65.000 Ευρώ.
2.    Για το υποέργο αυτό διεξήχθη διαγωνιστική διαδικασία, από αρμόδια επιτροπή, η οποία σε κάθε στάδιο εξέδιδε πρακτικό στο οποίο καταγράφονταν και οι διαφωνίες των μελών της.
3.    Όλα τα πρακτικά έχουν τις αντίστοιχες εγκρίσεις της Οικονομικής Επιτροπής, οι αποφάσεις της οποίας είναι αναρτημένες στο Διαύγεια
4.    Οι ενστάσεις των διαγωνιζομένων εξετάστηκαν από την επιτροπή Διαγωνισμού ,που εξέδωσε πρακτικό και εν συνεχεία από την Οικονομική Επιτροπή που ενέκρινε ή απέρριψε.
5.    Εν τέλει όλος ο φάκελος του διαγωνισμού, με τις προσφορές, τα συνοδευτικά έγγραφα ,τις ενστάσεις, τις αποφάσεις των οργάνων καθώς και την απόφαση 139/2014 Της οικονομικής Επιτροπής «περί έγκρισης του διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο Δίκτυο Ακαθάρτων Αλιάρτου», πήγε για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Περιφέρεια ,από την οποία επέστρεψε «αφού ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα και κρίθηκε νόμιμη». Κατά της απόφασης αυτής, της ελεγκτικής Αρχής, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορούσε να προσφύγει εντός (1) μηνός, αλλά κανένας δεν προσέφυγε.
6.    Κατόπιν αυτών δεν υπήρχε κανένας νόμιμος λόγος και θα αποτελούσε παράβαση καθήκοντος για τον Δήμαρχο,να μην υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο, δεδομένου ότι όλη η διαδικασία είχε την έγκριση νομιμότητας.
7.    Η ΠΡΑΞΗ του Επιτρόπου του ελεγκτικού συνεδρίου, είναι μια διαδικασία που δεν είναι η τελική και σίγουρα δεν είναι μοναδική καθόσον και στο δικό μας Δήμο έχουν ξανασυμβεί, αλλά και σε όλους τους Δήμους και ακολουθούν την πορεία που προβλέπει ο Νόμος.
8.    Η πράξη του κου Σαγάνα να δημιουργεί εντυπώσεις και αναστάτωση είναι πλέον γνωστή και θα κρίνεται από τους Δημότες.
9.    Η Δημοτική Αρχή σε κάθε περίπτωση δίνει καθημερινά τις εξετάσεις της στο ήθος ,την εντιμότητα  και την εργατικότητα,σεβόμενη το δημόσιο χρήμα αλλά και την εμπιστοσύνη των Δημοτών.

Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Π.Ντασιώτης