Σε αναβάθμισης της στήριξης προς τα μέλη του προβαίνει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας

Κοινοποίηση στα Social Media

Στην αναβάθμιση της ήδη παρεχομένης στήριξης προς τα μέλη του, μέσω της ανάπτυξης συστήματος παροχής πληροφοριών και συμβουλών προχωρά ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, με δράσεις που θα αναπτυχτούν σταδιακά μέσω της νέας ιστοσελίδας www.sbste.gr

Στους βασικούς του στόχοι του συνδέσμου που παραμένουν και επικεντρώνονται συμπεριλαμβάνεται η άρση όλων των εμποδίων που δυσκολεύουν την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, στην απάλειψη των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων που περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα και καταπνίγουν την επιχειρηματική πρωτοβουλία, στην ανάληψη όλων των αναγκαίων πρωτοβουλιών και στην άοκνη συμμετοχή σε όλες τις ομάδες εργασίας που επεξεργάζονται προτάσεις ανάπτυξης της Βιομηχανίας και στην δέσμευση να εργασθεί με ζήλο για την ανάπτυξη υποδομών, όπως δίκτυο παροχής ύδατος κατάλληλο για Βιομηχανική χρήση, και πόσιμου ύδατος για τους κατοίκους και τους εργαζομένους.

Επίσης όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Κουδούνης επικεντρώνεται στις προσπάθειες εφαρμογής περιβαλλοντικής λύσης στο χρόνιο πρόβλημα διάθεσης των προεπεξεργασμένων υγρών αποβλήτων των Βιομηχανιών, ιδιαίτερα στον άξονα Οινοφύτων – Σχηματαρίου – Θηβών καθώς και στο πρόβλημα των στερεών βιομηχανικών καταλοίπων.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της στήριξης προς τα μέλη του, σε πρώτη φάση εστιάζει σε θέματα οικονομικά , χρηματοδότησης και περιφερειακής ανάπτυξης, φορολογικά, εργασιακά, σε θέματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας, και σε  θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.