Νέα δράση για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ.

Κοινοποίηση στα Social Media

katastimataΠροκηρύχθηκε η νέα Δράση για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς «Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών».
Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης.
Σε ποιους απευθύνεται
Μέσω της Δράσης ενισχύονται: Υφιστάμενες (τουλάχιστον δύο κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις μέχρι 31.12.2011), Υπό σύσταση, Νέες (οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία) επιχειρήσεις.
Όροι και Προϋποθέσεις
Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες:
1. είναι εγκατεστημένες ή προτίθενται να εγκατασταθούν, ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις με το πλήρες αντικείμενο τους, στην Ελληνική επικράτεια
2. να μην αποτελούν προβληματική επιχείρηση, να μην εκκρεμεί σε βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης
3. τηρούν ή δεσμεύονται ότι θα τηρήσουν (εφόσον εγκριθούν) βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
4. να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.

Δημόσια Χρηματοδότηση

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος θα είναι 456 εκ. ευρώ και κατανέμεται ως εξής:
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη: 22.500.000,00
Κ. Μακεδονία: 90.000.000,00
Δ. Μακεδονία: 22.500.000,00
Ήπειρος: 22.500.000,00
Στερεά Ελλάδα: 18.000.000,00
Θεσσαλία: 22.500.000,00

Ιόνια: 22.500.000,00
Δ. Ελλάδα: 22.500.000,00
Πελοπόννησος: 22.500.000,00
Β. Αιγαίο: 22.500.000,00
Ν. Αιγαίο: 15.000.000,00
Κρήτη: 22.500.000,00
Αττική: 130.500.000,00

Τα ποσοστά Δημόσιας Επιχορήγησης κυμαίνονται από 40% – 60% και διαμορφώνονται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια στην οποία ανήκουν (έως 25% η ενίσχυση για τις λειτουργικές δαπάνες). Το υπόλοιπο ποσό θα καλύπτεται με ίδια κεφάλαια (τουλάχιστον 25%), μεσομακροπρόθεσμο επιχειρηματικό δάνειο ειδικού σκοπού (προαιρετικά) ή χρησιμοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως εγγύηση ΕΤΕΑΝ, υφιστάμενα προϊόντα επιμερισμού ρίσκου μέσω JEREMIE ή ΕΤΕΑΝ).

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις κατωτέρω κατηγορίες:
Κτίρια και εγκαταστάσεις
Μηχανήματα και Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας
Συστήματα Αυτοματοποίησης
Δικαιώματα Τεχνογνωσίας
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
Προβολή – Προώθηση
Αμοιβές Συμβούλων
Λειτουργικές δαπάνες (μόνο για νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις)

Διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης
15 μήνες για τις θεματικές ενότητες Μεταποίηση & Τουρισμό
12 μήνες για τις θεματικές ενότητες Εμπόριο & Υπηρεσίες