Διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης των δημοτικών υπαλλήλων με αντικείμενο το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων από την Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας

Κοινοποίηση στα Social Media

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Στερεάς Ελλάδας, μένοντας προσηλωμένη στον βασικό της στόχο για συνεχή και ουσιαστική στήριξη των Δήμων και κατανοώντας την σημαντικότητα αλλά και την πολυπλοκότητα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και της χρήσης των ηλεκτρονικών εφαρμογών του διοργανώνει και χρηματοδοτεί σεμινάρια εκπαίδευσης των δημοτικών υπαλλήλων της Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. για την υλοποίηση των συγκεκριμένων σεμιναρίων, στα πλαίσια της 9ης Συνεδρίασής του (10.11.2015), υπήρξε ΟΜΟΦΩΝΗ, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου, κ. Λουκά Υπερήφανου.
Την επιμόρφωση θα αναλάβει απόλυτα εξειδικευμένος εκπαιδευτικός φορέας με άριστη γνώση και μακρά εμπειρία στο νέο πλαίσιο και την εφαρμογή του. Τα σεμινάρια θα είναι διήμερης διάρκειας και θα περιλαμβάνουν συνολικά 10 ώρες κατάρτισης.
Παράλληλά, η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας εξασφάλισε και την παροχή εξάμηνης υποστήριξης των Δήμων της Στερεάς Ελλάδας.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των συμμετεχόντων από όλους τους Δήμους επιλέχθηκαν ως πόλεις διεξαγωγής η Λαμία και η Χαλκίδα.
Οι θεματικές ενότητες της επιμόρφωσης είναι οι εξής:
Διακήρυξη Διαγωνισμού στα πλαίσια του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Χρήση & Εφαρμογή του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών
Τα σεμινάρια θα λάβουν χώρα τις ημερομηνίες 07.12.2015 και 08.12.2015 στη Χαλκίδα και στις 09.12.2015 και 10.12.2015 στη Λαμία.