Ένα τοπικό σχέδιο για την απασχόληση των ανέργων της Θήβας

Κοινοποίηση στα Social Media

Τοπικές δράσεις ενίσχυσης του εμπορικού τομέα στον Δήμο Θήβας

Ο κλάδος του εμπορικού τομέα της Θήβας, παρά την κρίση, διαθέτει δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, αρκεί να γίνουν προσεκτικά επιλεγμένες και στοχευμένες παρεμβάσεις.

Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε από εξειδικευμένη ανάλυση της αγοράς εργασίας και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων για τον Δήμο Θήβας, που υλοποίησε για λογαριασμό της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Νέες Προοπτικές Απασχολησιμότητας, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ευκλείδης.

Τα πλέον σημαντικά προβλήματα που επηρεάζουν σε τοπικό επίπεδο την ανάπτυξη της οικονομίας στην περιοχή είναι: το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής του εργατικού δυναμικού σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού και το αντίστοιχα υψηλό ποσοστό του μη οικονομικά ενεργού πληθυσμού.

Αντίστοιχα, το ποσοστό ανεργίας βαίνει διαρκώς αυξανόμενο τα τελευταία χρόνια. Σε σύγκριση με τα πολύ χαμηλά επίπεδα του 2001 (5,3%), το ποσοστό ανεργίας στην Π.Ε. Βοιωτίας έχει τριπλασιαστεί, ανερχόμενο στο 16,3% το 2011, με τις γυναίκες να κατέχουν σχεδόν διπλάσιο ποσοστό ανεργίας από τους άντρες. Παράλληλα, η αύξηση της ανεργίας των νέων και κυρίως στις ηλικίες 15-24 ετών είναι δραματική.

Σε επίπεδο εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του τοπικού πληθυσμού, παρατηρήθηκε ότι οι άνεργοι της περιοχής της Θήβας είχαν χαμηλό βαθμό εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης σε καινοτόμα θεματικά πεδία.

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά στους κλάδους απασχόλησης, οι δύο κλάδοι, με το σημαντικότερο μερίδιο στην τοπική αγορά, έχουν προβλήματα. Το εμπόριο έχει υποστεί πλήγμα, λόγω οικονομικής κρίσης, παρουσιάζοντας σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας, ενώ και ο πρωτογενής τομέας χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό, έλλειψη καινοτομίας, εσωστρέφεια και έλλειψη συνεργασίας για την προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και των προϊόντων της.

Επίσης, παρατηρήθηκε μεγάλη αδυναμία προσαρμογής των τοπικών επιχειρήσεων στα σύγχρονα πρότυπα παραγωγής, διάθεσης και πώλησης των προϊόντων τους.

Οι διαπιστώσεις αυτές οδήγησαν στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός τοπικού σχεδίου για την απασχόληση, ειδικά στοχευμένο ώστε να τονωθεί ο εμπορικός τομέας και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας (με τίτλο: «Τοπικές Δράσεις ενίσχυσης του εμπορικού τομέα στο Δήμο Θήβας»), το οποίο απευθύνεται σε 40 ανέργους, κατά κύριο λόγο νέους σε ηλικία, κατοίκους της Θήβας.

Το έργο αυτό άρχισε να υλοποιείται από το τέλος του 2013 και τώρα βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, με τη συγχρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Συγκεκριμένα, υλοποιείται μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ανάπτυξη της δικτύωσης και της συνεργασίας των κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων της περιοχής, της πρόσβασης των ανέργων στην απασχόληση, μέσω:

  • δράσεων κατάρτισης στα νέα δεδομένα και τις τεχνικές των πωλήσεων σε εμπορικές επιχειρήσεις, αλλά και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης
  • δράσεων συμβουλευτικής στήριξης (ψυχοκοινωνικής, νομικής, επαγγελματικού προσανατολισμού, επιχειρηματικότητας), ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ομάδας στόχου, των επιχειρηματιών και φορέων της περιοχής παρέμβασης.

Απώτερος φυσικά στόχος όλης της δέσμης των παρεμβάσεων είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των ανέργων σε βιώσιμες θέσεις εργασίας, μέσω τριών εναλλακτικών επιλογών:

  • να συστήσουν τη δική τους επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της,
  • να προωθηθούν για ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή σε άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα
  • να προσληφθούν από επιχειρήσεις.

Το αναπτυξιακό σχήμα που δημιουργήθηκε για την υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει φορείς κατάρτισης, εξειδικευμένη εταιρία συμβούλων με εμπειρία στην επιχειρηματική συμβουλευτική, ενώ βασικό ρόλο διαδραματίζει και η συμμετοχή του Εμπορικού Συλλόγου της Θήβας.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2015 και να συμβάλλει όχι μόνο στην ανάπτυξη της απασχόλησης, σε ένα νευραλγικό τομέα της τοπικής οικονομίας όπως ο εμπορικός, αλλά και στην εξασφάλιση εφοδίων σε νέους άνεργους Θηβαίους, ώστε να διεκδικήσουν αποτελεσματικά μια θέση εργασίας.

Η έμμεση ωφέλεια για τις εμπορικές επιχειρήσεις προσδοκάται να είναι η σταδιακή βελτίωση των υπηρεσιών τους και η προσαρμογή τους στα σύγχρονα πρότυπα προβολής και διάθεσης των προϊόντων.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Έργου: www.apasxolisithiva.gr