Πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Κοινοποίηση στα Social Media

epimelitirioΤο Επιμελητήριο Βοιωτίας, σας ενημερώνει, ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ  ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013»,προϋπολογισμού456 εκ. ευρώ, το οποίο υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, τον ΕΦΕΠΑΕ και τις Περιφέρειες της χώρας.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων (που, μέχρι τις 31.12.2011, έχουν 2 ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον 12μηνης διάρκειας), νέων και υπό σύσταση (που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων) πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες θα υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής στις 13 Περιφέρειες της χώρας, στους σχετικούς Άξονες των πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).

Ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού από 30.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση», από 20.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός» και από 20.000,00 ευρώ έως 100.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες».

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδύσεων για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, κλιμακώνονται από 40 έως 50%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης ενώ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις προβλέπεται δυνατότητα χρηματοδότησης και των λειτουργικών δαπανών σε ποσοστό 25%, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 40% του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής τους οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν εκτός από ίδιους πόρους να χρησιμοποιήσουν και δάνειο που δύναται να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ .

Στο πλαίσιο της προκήρυξης, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας. Οι υφιστάμενες και οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/νους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, ενώ οι υπό σύσταση πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25.02.2013 μέχρι και τις 25.04.2013 στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis). Μετά το πέρας της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή νέας πρότασης.

Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε ένα από τα σημεία υποβολής, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα του οδηγού.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.viotiachamber.gr και στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr.

Επίσης, το Επιμελητήριο Βοιωτίας σας ενημερώνει, ότι, σε συνεργασία με την ΑΝΔΙΑ Στερεάς Ελλάδας, θα διοργανώσει ενημερωτική εσπερίδα την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Βοιωτίας (Λ.Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά), ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος

Αγνιάδης Παναγιώτης