Προσφυγή από τον δημοτικό σύμβουλο Λαμίας Α. Χρονά για την υπόθεση του ΦΟΔΣΑ

Κοινοποίηση στα Social Media

Προσφυγή προς την κ. Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κατέθεσε ο Αναστασίος Χρονάς (Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Λαμιέων και επικεφαλής του συνδυασμού “Λαϊκή Συσπείρωση”), κατά της υπ. αριθ. 4523/30-09-2015 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας (η απόφαση που αφορά στον ΦΟΔΣΑ) και κάθε συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης με την παρούσα, αποφάσεως.

 

Τα κύρια σημεία της προσφυγής:

“…Η Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας εξέδωσε την υπ.αριθ..4523/30-09-2015 απόφαση της με την οποία αποφάσισε κατά λέξη “……..την έκδοση προσωρινής διοικητικής πράξης, για τη  συγχώνευση των παρακάτω φορέων: α) Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων κεντρικής Φθιώτιδας ΑΕ (ΦοΔΣΑ Κεντρικής Φθιώτιδας ΑΕ), β) Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Φωκίδας (Σ.Δ.Α.Ν.Φ.), γ) Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων Νομού Ευρυτανίας, ) Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. ΑΕ), ε) Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμων Κεντρικής Εύβοιας (Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε.), στ) Φορέας Διαχείρισης Χ.Υ.Τ.Α. Βόρειας Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Ευβοίας, στην ανώνυμη εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία “Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α.” και το διακριτικό τίτλο “Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. ΟΤΑ” Η προσωρινή αυτή διοικητική πράξη εκδίδεται με την επιφύλαξη τυχόν ανάκλησης ή τροποποίησής  της, σε περίπτωση κατά την οποία το ΝΣΚ αποφανθεί αρνητικά με  γνωμοδότησή του, για τα ζητήματα της νομιμότητας σύστασης της ανώνυμης εταιρείας αυτής, που τίθενται με το υπ. αριθ. πρωτ.20083/14-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου  Εσωτερικών και το υπ.αριθ.πρωτ.536/15-09-2015 έγγραφο της Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προσαρμοζόμενη (η απόφασή μας) στα διαλαμβανόμενα στη γνωμοδότηση αυτή……”

Δηλαδή μεταξύ των φορέων που συγχωνεύονται είναι και ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων κεντρικής Φθιώτιδας ΑΕ (ΦοΔΣΑ Κεντρικής Φθιώτιδας ΑΕ), μέτοχος του οποίου είναι και ο Δήμος Λαμιέων, αλλά και ο «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. των ΟΤΑ» που επίσης μέτοχός του είναι και ο Δήμος Λαμιέων ως υποδοχέας.

 

Κατά της εν λόγω απόφασης προσφεύγω νομίμως και εμπροθέσμως, με προφανές έννομο συμφέρον και ζητώ την ακύρωσή της, για τους κατωτέρω αναφερόμενους λόγους

 

Η προσβαλλόμενη απόφαση είναι άκυρη, για τους εξής λόγους :

1) Διότι κατά τρόπο παράνομο,  εκδόθηκε  ως “προσωρινή διοικητική πράξη”, για τη  συγχώνευση των φορέων που αναφέρονται σ’ αυτή  στην ανώνυμη εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία “Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α.” και το διακριτικό τίτλο “Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.” και με την επιφύλαξη τυχόν ανάκλησης ή τροποποίησής  της, σε περίπτωση κατά την οποία το ΝΣΚ αποφανθεί αρνητικά με γνωμοδότησή του, για τα ζητήματα της νομιμότητας σύστασης της ανώνυμης εταιρείας αυτής, ενώ η διοίκηση πρέπει να ασκεί την αρµοδιότητά της εν όψει της πραγµατικής κατάστασης που υπάρχει κατά τον χρόνο έκδοσης των πράξεων της και δεν επιτρέπεται να εξαρτηθεί η ισχύς µιάς διοικητικής πράξης από αναβλητική αίρεση ούτε και στην περίπτωση που η διοίκηση δρα κατά διακριτική ευχέρεια ( ΣτΕ 4069/2012)

 

2) Διότι με την προσβαλλόμενη “προσωρινή διοικητική πράξη” αποφασίστηκε η συγχώνευση των  φορέων που αναφέρονται σ’ αυτή  στην ανώνυμη εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία “Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α.” και το διακριτικό τίτλο “Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.”  η υπόσταση της οποίας πάσχει νομιμότητας, όπως έχει κριθεί: α) στο αριθμ.20083/14-9-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι “..Η ανωτέρω ανώνυμη εταιρεία δεν προήλθε από μετατροπή του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως ρητά επιβάλλει η διάταξη της παρ.6 του αρ. 16 του ν.4071/2012, αλλά πρόκειται για συσταθείσα  εξυπαρχής ανώνυμη εταιρεία με βάση το ν.2190/1920, με εισφορά μετοχικού κεφαλαίου από τους Δήμους -μετόχους της. Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 16 του ν.4071/2012 θα έπρεπε, προκειμένου να υπάρξει μετατροπή του Περιφερειακού Συνδέσμου σε ανώνυμη εταιρεία, αφενός να έχουν συγχωνευτεί όλοι οι υπό συγχώνευση φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων και αφετέρου να έχει προηγηθεί αποτίμηση των περιουσιακών του στοιχείων, στα οποία θα υπεισέρχετο η ανώνυμη εταιρεία, ως καθολικός διάδοχος του Περιφερειακού Συνδέσμου. Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι η σύσταση της ανώνυμης εταιρείας «Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. των Ο.Τ.Α.», είναι μη νόμιμη, καθώς δεν συνάδει με τα οριζόμενα στο αρθ.16 του ν.4071/2012……      ” και β) στο αριθμ.536/15-9-2015 έγγραφο, της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διαπιστώνεται ότι δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 16 του 4071/2012, όσον αφορά την μετατροπή του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟ.Δ.Σ.Α. σε ανώνυμη εταιρεία των Ο.Τ.Α. του άρθρου 265 του Ν.3463/2006, αλλά αυτή έγινε με βάση το Ν.2190/1920 και χωρίς να έχουν συγχωνευτεί σε αυτή όλοι οι ΦΟ.Δ.Σ.Α. της Περιφέρειας (έτσι έκριναν και οι  αριθ.2175/150449/28-9-2015 και 6202/150946/28-9-2015 αποφάσεις της Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που ακύρωσαν αντίστοιχα τις αριθ. 357/2015 και 358/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων).

 

3) Δηλαδή, αποφασίστηκε η συγχώνευση σε μία ανώνυμη εταιρεία, η οποία δεν έχει νόμιμη υπόσταση, άρα μη υπάρχουσα, θεωρούμενη  σαν να μην έγινε και που έχει την έννοια ότι δεν παράγει έννομα αποτελέσματα η σύστασή της.

 

4) Με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις η συγχώνευση ΑΕ γίνεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι με σύσταση νέας εταιρείας το κεφάλαιο της οποίας θα αποτελείται από το άθροισμα των καθαρών θέσεων των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων και των τυχόν συμπληρωματικών εισφορών.

Ο δεύτερος τρόπος είναι με απορρόφηση μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων από άλλη επιχείρηση που συνεχίζει τη λειτουργία της. Και στις δύο περιπτώσεις δεν ακολουθείται εκκαθάριση.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία η συγχώνευση ανώνυμων εταιρειών είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας γίνεται πάντοτε με τη διαδικασία που προβλέπουν τα άρθρα 68 έως 77 του 2190/20. Ο νόμος επίσης προβλέπει πως διανέμονται οι μετοχές σε όλες τις περιπτώσεις των συγχωνεύσεων.

Όπως προκύπτει από τη νομοθεσία το πλαίσιο συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών των δήμων καθορίζεται στα άρθρα 107, 108, 110 του νόμου 3852/10

Οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν προβλέπονται στο Ν.Δ. 1297/72, στο νομό 2166/93 και συμπληρωματικά στο 2190/20. Η οποιαδήποτε διαδικασία και αν ακολουθηθεί το πρώτο βήμα είναι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την συγχώνευση και η υποβολή της για έλεγχο νομιμότητας.

Με βάση τα παραπάνω το δημοτικό συμβούλιο της Λαμίας θα έπρεπε να έχει λάβει απόφαση για συγχώνευση και για τις δύο ανώνυμες εταιρείες στις οποίες συμμετέχει και θα έπρεπε να έχει καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτή η συγχώνευση .

Μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση και ούτε έχει υποβληθεί για έλεγχο νομιμότητας και πολύ δε περισσότερο δεν έχει καθοριστεί ο τρόπος της συγχώνευσης την οποία επικαλείται η προσβαλλόμενη απόφαση .

Επομένως κάθε πράξη η οποία παραλείπει την απόφαση του συλλογικού οργάνου του Δ.Σ. Λαμιέων  για την τύχη των επιχειρήσεων στις οποίες μετέχει είναι προδήλως παράνομη καθώς δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση από το κυρίαρχο όργανο που είναι το δημοτικό συμβούλιο.

 

5) Μη νόμιμα με την παρούσα συγχωνεύει Ανώνυμη Εταιρεία με σύνδεσμο σε Ανώνυμη Εταιρεία. Δεν προκύπτει από πουθενά εκ του νομού δυνατότητα συγχώνευσης μεταξύ ανωνύμου εταιρείας και συνδέσμου σε Ανώνυμη Εταιρεία .

Από τη στιγμή που δεν υπάρχει νομικός τρόπος για να συγχωνευτούν σύνδεσμος με Ανώνυμη Εταιρεία Σε Ανώνυμη Εταιρεία πράγμα το οποίο επιχειρεί η προσβαλλόμενη είναι προδήλως μη νόμιμη η απόφαση και πρέπει να ακυρωθεί.

 

Με βάση  τα παραπάνω η αριθ.4523/30-09-2015 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας είναι άκυρη και πρέπει να ακυρωθεί αυτή…”.