Πρόσληψη μίας (1) καθαρίστριας (ΥΕ) με σύμβαση έργου μέσω ΙΝΕΔΙΒΙΜ, για το σχολικό έτος 2015-2016, για το 3ο Νηπ/γείο Σχηματαρίου.

Κοινοποίηση στα Social Media

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας, ανακοινώνει πως θα προβεί στην πρόσληψη μίας καθαρίστριας για το σχολικό έτος 2015-2016 , με σύμβαση μίσθωσης μέσω ΙΝΕΔΙΒΙΜ, για τον καθαρισμό του 3ου Νηπ/γείου Σχηματαρίου. Η χρονική διάρκεια της σύμβαση θα είναι μέχρι 30/06/2015.
1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος του Δήμου Τανάγρας.
2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1 Αίτηση
2 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
3 Πιστ/κό Οικογενειακής κατάστασης
4 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
5 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει συνάψει σύμβαση με άλλο σχολείο.
6 Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας.
7 Αποδεικτικό ανεργίας.
8 Έγγραφη πιστοποίηση σε περίπτωση προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ ( μέσα στην οικογένεια).
9 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόδικος για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007.
3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα πέντε (15) ημέρες και αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ σε τοπική εφημερίδα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο δημοτικό κατάστημα του δήμου Τανάγρας, στη γραματεία της σχολικής επιτροπής( αρμόδιος Καλμπένης Δημήτριος) και στο Γραφείο του τημήατος παιδείας ( αρμόδια Γιαννακού Ελένη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρες 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με κοινωνικά και οικογενειακά κριτήρια βασισμένα στα πρότυπα του ΑΣΕΠ σύμφωνα με τον νόμο 2190/1994 (ανεργία, οικογενειακή κατάσταση, πολυτεκνία κλπ) όπως αυτά προσδιορίζονται με την αρίθμ: 32/2015 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής.
Οι πολίτες ΕΕ θα πρέπει να προσκομίσουν την κάρτα ευρωπαίου πολίτη και οι πολίτες εκτός ΕΕ άδεια παραμονής και εργασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής στο 2262351195 η με το τημήμα παιδείας του Δήμου στο 2262351152.
Η προκήρυξη αυτή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Τανάγρας.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Αναστασίου Ιωάννης