Ενημέρωση για τα έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 Δήμου Θηβαίων

Κοινοποίηση στα Social Media

Τα προβλήματα που έχουν ανακύψει την τελευταία περίοδο από την καθυστέρηση κατανομής των απαιτούμενων χρηματοδοτήσεων για τα έργα που υλοποιεί ο Δήμος μας στο πλαίσιο των Ε.Π του τρέχοντος ΕΣΠΑ 2007- 2013, καθώς και από την γενικότερη αβεβαιότητα που επικρατεί στη χώρα μας, έχουν ως εξής:

  • Για το ενταγμένο για χρηματοδότηση έργο με τίτλο: «Βιοκλιματική αναβάθμιση του δημόσιου ανοικτού χώρου κατά μήκος του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας» στο πλαίσιο του ΕΠ “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013”, με εκτελεσμένο ποσοστό περί τα 50% του έργου δεν έχει επί του παρόντος εκταμιευθεί κανένα ποσό από ήδη δύο (2) πιστοποιημένους λογαριασμούς ύψους 119.637,45 € με άμεση συνέπεια  ο ανάδοχος να προχωρήσει σε δήλωση διακοπής εργασιών και το έργο και τυπικά πλέον να σταματήσει εδώ και περίπου δύο (2) μήνες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.642.473,46 €.
  • Για το ενταγμένο για χρηματοδότηση έργο με τίτλο: «Ανάπλαση πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα» στο πλαίσιο του ΕΠ “Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007 – 2013”, με συνολικό προϋπολογισμό 3.042.029,10 € εκ των οποίων επιλέξιμη δημόσια δαπάνη είναι το ποσό των 2.380.000,00 €, εκκρεμεί η πληρωμή τεσσάρων λογαριασμών, τρεις λογαριασμοί που αφορούν το 1ο υποέργο συνολικού ποσού 406.459,60 € και ένας λογαριασμός που αφορά το 2ο υποέργο ποσού 25.355,62 €. Ο ανάδοχος έχει προχωρήσει σε δήλωση διακοπής εργασιών.
  • Για το ενταγμένο για χρηματοδότηση έργο με τίτλο : “Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων Δήμου Θηβαίων” στο πλαίσιο του ΕΠ “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013” (πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) και λόγω του τραπεζικού προβλήματος, για το μεν υποέργο με τίτλο «Βελτίωση και Ενεργειακή αναβάθμιση του παλαιού Δημαρχείου Θήβας» π/υ σύμβασης 200.320,63 € οι ανάδοχοι είχαν καταθέσει διακοπή εργασιών λόγω μεγάλης καθυστέρησης πληρωμής τους, επειδή όμως πρόσφατα πληρώθηκαν θα συνεχίσουν τις υπολειπόμενες εργασίες. Για το υποέργο με τίτλο : «Βελτίωση και Ενεργειακή αναβάθμιση καταστήματος δημοτικής αγοράς του Δήμου Θηβαίων» π/υ σύμβασης 132.010,52 € ο ανάδοχος έχει προχωρήσει σε άτυπη παύση εργασιών.
  • Επιπλέον, παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στις διαδικασίες για την υλοποίηση των ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) του Μέτρου 41 ΤΟΥ Τοπ. Προγράμματος LEADER Βοιωτίας. Ενδεικτικά, για το έργο  «Βελτίωση κτιρίου για δημιουργία χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην ΤΚ Ελλοπίας του Δήμου Θηβαίων» έχει καθυστερήσει ο έλεγχος των τευχών δημοπράτησης για σύμφωνη γνώμη πάνω από ένα μήνα.

Η δημοσιονομική στενότητα και η έλλειψη ρευστότητας έχουν επηρεάσει αρνητικά την υλοποίηση των έργων, που είναι ενταγμένα στα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2007 – 2013, η οποία λήγει επισήμως στις 31/12/2015. Η Δημοτική Αρχή αλλά κυρίως η ΚΕΔΕ είχαν ζητήσει την παράταση του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 από τα αρμόδια Υπουργεία, παράλληλα με την επίσπευση των διαδικασιών χρηματοδότησης προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα για το οποίο έχουμε δεσμευθεί.

 

Ήδη από σήμερα άρχισαν να ομαλοποιούνται τα χρηματοδοτικά προβλήματα και ως εκ τούτου θα αρχίσει η υλοποίηση όλων των έργων του Δήμου μας.