Συστάσεις στους βαμβακοκαλλιεργητές απο την ΠΕΒ

Κοινοποίηση στα Social Media

Εκδόθηκε το 3ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων (Δ.Γ.Π.) που καταρτίστηκε από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας σε συνεργασία με το Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε. Μαγνησίας και απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς, με σκοπό την ενημέρωσή τους, για την αποτελεσματική φυτοπροστασία της βαμβακοκαλλιέργειας.

 

Υφιστάμενη κατάσταση─ Διαπιστώσεις.

  1. Οι βαμβακοκαλλιέργειες κατά πλειοψηφία βρίσκονται στο στάδιο της ωρίμανσης των καρυδιών.
  2. Οι τελευταίες ενδείξεις των φερομονικών παγίδων (31/08/2015) σε πολλές περιοχές παρουσιάζουν μείωση των συλλήψεων κυρίως του πράσινου αλλά και σε μικρότερο βαθμό του ρόδινου σκουληκιού.
  3. Από τις μέχρι τώρα δειγματοληψίες και τους επιτόπιους ελέγχους που διενήργησαν οι γεωπόνοι της υπηρεσίας, σχετικά με την παρουσία προσβολών από τους ανωτέρω εχθρούς, τα ευρήματα είναι προς το παρόν χωρίς ουσιώδη σημασία, πιθανώς λόγω της ωρίμανσης των καρυδιών.
  4. Γενικώς, η μέχρι τώρα εξέλιξη των βαμβακοφυτειών δεν θεωρείται ικανοποιητική για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο δελτίο. Ήδη έχουν παρατηρηθεί ζημιές σε όψιμες κυρίως βαμβακοκαλλιέργειες που βρίσκονται στο Κωπαϊδικό Πεδίο, οι καλλιεργητές των οποίων εφάρμοσαν ψεκασμούς (spinosad, chlorantraniliprole), χωρίς όμως ενθαρρυντικά αποτελέσματα.
  5. Έχει διαπιστωθεί έξαρση τετρανύχου.

 

Συστάσεις─καλλιεργητικές πρακτικές :

Αυτή την εποχή, γενικά, δεν συνιστώνται καθόλου ψεκασμοί εναντίον του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού. Οι λόγοι είναι:

1) Οι πληθυσμοί των εχθρών φαίνεται ότι ελέγχονται από τα ωφέλιμα έντομα (αρπακτικά και παρασιτοειδή). Συνεπώς, η δράση των ωφέλιμων εντόμων δεν πρέπει να καταργηθεί από τη χρήση εντομοκτόνων και κυρίως αυτών της κατηγορίας του ευρέως φάσματος, όπως πυρεθροειδή και οργανοφωσφορούχα. Η εφαρμογή τέτοιων εντομοκτόνων προκαλεί την εξολόθρευση των ωφέλιμων εντόμων, με αποτέλεσμα την πληθυσμιακή έκρηξη τετρανύχων, αλλά και του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού.

2) Την εποχή αυτή, οι προνύμφες των σκουληκιών δραστηριοποιούνται κυρίως σε νεαρά και τρυφερά καρποφόρα όργανα, από τα οποία δεν αναμένεται να ληφθεί παραγωγή.

Συνεπώς, η χρήση πυρεθροειδών και οργανοφωσφορούχων εντομοκτόνων αυτή την εποχή πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και μόνο όταν είναι απαραίτητο. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στην καλλιέργεια (προσβολή από τετράνυχο) και ταυτόχρονα να αυξήσει σημαντικά το κόστος καλλιέργειας.

Οι συλλήψεις ακμαίων (πεταλούδων) στις φερομονικές παγίδες δεν αποτελούν κριτήριο για την εφαρμογή επέμβασης με εντομοκτόνα. Οι φερομονικές παγίδες είναι απλώς μέσα πρόγνωσης και βοηθούν στον προσδιορισμό των περιόδων δραστηριότητας των ακμαίων του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εργαλεία εκτίμησης του κινδύνου προσβολής, αλλά και του ύψους της προσβολής. Ο μοναδικός τρόπος πρόγνωσης και εκτίμησης του κινδύνου από τους εντομολογικούς εχθρούς και ιδιαίτερα από το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι, είναι οι επιτόπιες παρατηρήσεις και οι δειγματοληψίες, οι οποίες με τις διαμορφούμενες συνθήκες πρέπει να ενταθούν και οι καλλιεργητές να είναι σε εγρήγορση.

Επισημαίνεται στους καλλιεργητές, ότι στα αρχικά στάδια, οι εντομολογικές προσβολές και ιδιαίτερα αυτές από το πράσινο σκουλήκι είναι συνήθως τοπικές και περιορισμένης έκτασης, γεγονός που σημαίνει, ότι ακόμη και στο ίδιο βαμβακοχώραφο, το ποσοστό προσβολής από το έντομο μπορεί να διαφέρει σημαντικά από σημείο σε σημείο.

Για τους παραπάνω λόγους και προκειμένου οι βαμβακοκαλλιεργητές να έχουν σαφή εικόνα του κινδύνου προσβολής των καλλιεργειών τους από το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι, συστήνεται ως απαραίτητο να επισκοπούν τις καλλιέργειές τους δύο (2) φορές την εβδομάδα και συγκεκριμένα:

 

-Για το πράσινο σκουλήκι:

Μέχρι την πλήρη σκλήρυνση της κάψας (καρυδιού), συνιστάται να προβαίνουν σε ψεκασμό μόνο όταν διαπιστώνουν πάνω από έξι (6) έως οκτώ (8) νεαρές προνύμφες (σκουλήκια μήκους μέχρι 1 εκ.) σε εκατό (100) φυτά, επιλεγμένα τυχαία από όλη την έκταση της φυτείας, ή εναλλακτικά, πάνω από μία (1) νεαρή προνύμφη, σε φυτά επί της γραμμής και σε μήκος ενός (1) μέτρου. Στην περίπτωση αυτή δε συνιστάται η χρήση πυρεθροειδών και οργανοφωσφωρούχων εντομοκτόνων, αλλά η χρήση σκευασμάτων του εντομοπαθογόνου βακίλου, diflubenzuron, spinosad , emamectin και chlorantraniliprole.

 

-Για το ρόδινο σκουλήκι:

Στο υπάρχον στάδιο, συνιστάται να προβαίνουν σε ψεκασμό ύστερα από έλεγχο τυχαίου δείγματος εκατό (100) καψών, από πέντε (5) τουλάχιστον αντιπροσωπευτικά σημεία της φυτείας και βρεθούν σε αυτές πάνω από πέντε (5) σκουλήκια μήκους έως ένα (1) εκατοστό.

 

Υπενθυμίζεται ότι:

Οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνοι υπεύθυνοι για την επιλογή των επεμβάσεων, σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τον τρόπο και το χρόνο εφαρμογής τους στις συνθήκες της καλλιέργειάς τους, καθώς και για τους λοιπούς χειρισμούς, που συμβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.