Τo νέο ν/σ για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς λίγες ημέρες πριν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση

Κοινοποίηση στα Social Media

Σε δημόσια διαβούλευση πρόκειται να κατατεθεί το αμέσως επόμενο διάστημα (ίσως και μέχρι τον 15Αύγουστο), το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης για τους «Αγροτικούς Συνεταιρισμούς» που έρχεται να αντικαταστήσει τον νόμο 4015/2011 του Κώστα Σκανδαλίδη. Υπενθυμίζουμε ότι το ν/σ αυτό είχε προαναγγελθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και συγκεκριμένα από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, κ. Βαγγέλη Αποστόλου ως το πρώτο που θα κατέθεταν στη Βουλή, ωστόσο λόγω των οικονομικοπολιτικών εξελίξεων αλλά και του επείγοντος που δημιουργήθηκε στο θέμα των βοσκήσιμων γαιών, καθυστέρησε και αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στον Αύγουστο. Σύμφωνα πάντως με το ρεπορτάζ μας ακόμα και αυτές τις ημέρες γίνονται κάποιες διορθώσεις του ν/σ λίγο πριν δοθεί στην τελική του μορφή προς διαβούλευση. Ωστόσο ο ΑγροΤύπος εξασφάλισε αποκλειστικά και σας παρουσιάζει το πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο όπως έχει συνταχθεί έως σήμερα.

Δεδομένης της ανησυχίας που υπάρχει σε μεγάλη μερίδα του συνεταιριστικού κινήματος σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι με όσες Ενώσεις μετασχηματίστηκαν μετά τον νόμο Σκανδαλίδη να σημειωθεί ότι το επερχόμενο ν/σ προβλέπει τα εξής:

 1. Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υφιστάμενες ΑΣ που είχαν καταχωριστεί στο Μητρώο του νόμου 4015/2011 και είχαν χαρακτηριστεί ως ενεργοί Συνεταιρισμοί, εγγράφονται αυτοδίκαια στο Μητρώο με την υποχρέωση να επικαιροποιήσουν την εγγραφή τους σύμφωνα με τις διατάξεις. Μέχρι τη λήξη της θητείας των οργάνων διοίκησής τους οι ανωτέρω ΑΣ υποχρεούνται να προσαρμόσουν το καταστατικό τους και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της εγγραφής τους. Η προσαρμογή γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών τους που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, οι ΑΣ που δεν έχουν προσαρμόσει το καταστατικό τους, διαλύονται με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου, μετά από αίτηση παντός έχοντος έννομο συμφέρον ή της αρμόδιας αρχής».
 2. Οι ΑΣ, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει αίτηση πρώτης εγγραφής στο Μητρώο του νόμου 4015/2011 καθώς και αυτοί που έχουν καταχωριστεί ως ανενεργοί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οφείλουν:
  α) είτε να υποβάλλουν αίτηση πρώτης εγγραφής στο Μητρώο εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,
  β) είτε να συγχωνευθούν με άλλον υφιστάμενο κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ΑΣ εγγεγραμμένο στο Μητρώο του 4015/2011.
  Σε διαφορετική περίπτωση λύονται αυτοδικαίως και τα περιουσιακά τους στοιχεία μεταφέρονται στην Εταιρεία ΔΙ.Α.ΓΕ.Π. του άρθρου 37 προκειμένου να αξιοποιηθούν από άλλες συνεταιριστικές οργανώσεις ή κοινωνικούς σκοπούς.
 3. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) παραμένουν και λειτουργούν. Οι ΑΕΣ που έχουν την εταιρική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας διέπονται από το νόμο 2190/1920. Οι ΑΕΣ με απόφαση των Γενικών τους Συνελεύσεων δύνανται να μετατραπούν σε ΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
 4. Για τις ΑΣ και ΕΑΣ οι οποίοι βρίσκονται σε εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ο εκκαθαριστής μπορεί να μισθώσει τις παραγωγικές τους εγκαταστάσεις, κινητές και ακίνητες στην Εταιρεία ΔΙ.Α.ΓΕ.Π. προκειμένου να αξιοποιηθούν από βιώσιμες συνεταιριστικές οργανώσεις.
 5. Όσες Διεπαγγελματικές Οργανώσεις είναι αναγνωρισμένες και λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου συνεχίζουν να λειτουργούν για έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός των οποίων οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης και αίτηση εγγραφής στο Μητρώο, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τις κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.
 6. Όσες Ομάδες Παραγωγών ή/και Οργανώσεις Παραγωγών ή/και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών είναι αναγνωρισμένες και λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι την ολοκλήρωση των εγκεκριμένων επιχειρησιακών τους προγραμμάτων.

Ο.Π.

Επίσης, μεταξύ άλλων το ν/σ «κατεβάζει» τον απαραίτητο αριθμό μελών για την σύσταση ΟΠ από τα 40 (που ισχύει σήμερα) στα 10 μέλη. Πιο συγκεκριμένα το επίμαχο άρθρο 35 αναφέρει τα εξής: «Οι Ομάδες Παραγωγών συγκροτούνται με πρωτοβουλία τουλάχιστον πέντε (5) παραγωγών ομοειδών προϊόντων ζωικής προέλευσης και τουλάχιστον δέκα (10) παραγωγών ομοειδών προϊόντων φυτικής προέλευσης». Η ελάχιστη παραγωγή και για τις δύο κατηγορίες θα καθορίζεται από το γινόμενο των μελών της Ομάδας Παραγωγών επί τον μέσο όρο του παραγόμενου προϊόντος της Ομάδας Παραγωγών στην Περιφέρεια σύμφωνα με τα στοιχεία των δηλώσεων καλλιεργειών. Η διαχείριση και εκπροσώπησή τους, τα ειδικότερα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών, το ύψος της μερίδας, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και λειτουργία των ομάδων παραγωγών ρυθμίζονται από Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος καταρτίζεται από τα μέλη. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν τις εταιρείες.

Συνεταιριστικές βαθμίδες

 1. Οι ΑΣ με αποφάσεις τους επιλέγουν σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, Περιφέρειας ή Επικράτειας τις βαθμίδες ολοκλήρωσης της συνεταιριστικής τους δομής. (λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα ύπαρξη τους την βιωσιμότητα σε συνάρτηση κόστους – οφέλους των εν λόγω δομών).
 2. Οι δραστηριότητες των υπερκείμενων Συνεταιριστικών βαθμίδων είναι συμπληρωματικές των δραστηριοτήτων των ΑΣ. (Δεν τους αφαιρούν δράσεις και δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά).
 3. Μόνο μια Συνεταιριστική βαθμίδα μπορεί να αναγνωριστεί σε εθνικό επίπεδο με ρόλο συντονιστικό ιδεολογικό των ΑΣ . Δύναται να συγκροτηθεί από το 51% τουλάχιστον των ΑΣ που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο.
 4. Οι δραστηριότητές των υπερκείμενων συνεταιριστικών βαθμίδων μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:
  α)την αντιπροσώπευση των μελών τους σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο
  β)την προώθηση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των μελών τους, αγροτών και συνεταιριστικών στελεχών
  γ)συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα χρηματοδότησης, μάρκετινγκ, εξαγωγών και εισαγωγών
  δ)πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των διασυνεταιριστικών εμπορικών σχέσεων
  ε)τον διαχειριστικό έλεγχο των μελών τους
  στ) θέματα διαιτησίας νομικής και φορολογικής υποστήριξης
  ζ)μέριμνα για τη διάδοση της συνεταιριστικής νομοθεσίας και της συνεργατικής ιδέας.
 5. Η συγκρότησή, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου η ετήσια εισφορά των μελών υπέρ των παραπάνω Συνεταιριστικών βαθμίδων καθώς και η εκπροσώπηση των ΑΣ σε αυτούς ρυθμίζονται από το καταστατικό και με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
 6. Τα Καταστατικά τους εγκρίνονται με τον ίδιο τρόπο που εγκρίνονται τα Καταστατικά των ΑΣ. Κατά τα λοιπά διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Αγροδιατροφικές Συμπράξεις της Περιφέρειας

 1. Με πρωτοβουλία των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας μπορεί να συνιστώνται αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες με σκοπό:
  α) Την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των διατροφικών προϊόντων που παράγονται στα διοικητικά όρια της κάθε Περιφέρειας.
  β) Την παροχή υπηρεσιών τεκμηρίωσης, υποστήριξης και προώθησης των «προϊόντων της περιφέρειας»
  Οι εταιρείες του άρθρου αυτού φέρουν επωνυμίες στις οποίες περιλαμβάνονται οπωσδήποτε ο όρος «Αγροδιατροφική Σύμπραξη», συνοδευόμενος από το όνομα της οικείας Περιφέρειας. Σε νησιά, η πρωτοβουλία ίδρυσης μπορεί να ανήκει στον αντίστοιχο Δήμο, οπότε στην επωνυμία της αντίστοιχης εταιρείας, μετά τον όρο «Αγροδιατροφική Σύμπραξη», αναφέρεται το όνομα της νήσου.
 2. Για την ίδρυση των εταιρειών του άρθρου αυτού μπορεί να συμπράττουν:
  α) Η οικεία Περιφέρεια.
  β) Οι δήμοι της οικείας κάθε φορά Περιφέρειας.
  γ) Οι ΑΣ της Περιφέρειας.
  δ) Φορείς της βιομηχανίας, του εμπορίου, του τουρισμού, της εστίασης και των καταναλωτών (νομικά και φυσικά πρόσωπα), που δραστηριοποιούνται στην οικεία Περιφέρεια και στο χώρο των διατροφικών αγροτικών προϊόντων.
  ε) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα, τα οποία εδρεύουν στην οικεία Περιφέρεια ή δραστηριοποιούνται σε γνωστικά και ερευνητικά πεδία σχετικά με τα «προϊόντα της Περιφέρειας».

Διαχείριση Ακινήτων, Γαιών, Εξοπλισμών και Προϊόντων

 1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Διαχείριση Ακινήτων, Γαιών, Εξοπλισμών και Προϊόντων » (ΔΙ.Α.Γ.Ε.Π. ΑΕ).
  α) Ως «Ακίνητα» νοούνται τα κτίρια που κρίνονται απαραίτητα για τη στέγαση των υπηρεσιών της εταιρείας, αποθήκες για αποθήκευση γεωργικών προϊόντων και μηχανημάτων και βιομηχανικά κτήρια για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.
  β) Ως «Γαίες» νοούνται οι ιδιωτικές και δημόσιες αγροτικές εκτάσεις κατάλληλες για αγροτική αξιοποίηση.
  γ) Ως «Εξοπλισμός» νοούνται εργαλεία και μηχανήματα κατάλληλα για αγροτική χρήση συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σήματα, επωνυμία, διακριτικοί τίτλοι, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα τεχνογνωσίας
  δ) Ως Προϊόντα νοούνται τα πάσης φύσεως προϊόντα του αγροτικού τομέα αυτούσια ή μεταποιημένα.
 2. Εδρα της ΔΙ.Α.Γ.Ε.Π ΑΕ ορίζεται με το καταστατικό της ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την αρτιότερη εξυπηρέτηση και επίτευξη των σκοπών της. Η ΔΙ.Α.Γ.Ε.Π ΑΕ λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών (ν.2190/1920, Α΄37), όπως ισχύουν κάθε φορά. Η διάρκεια της εταιρείας είναι ενενήντα εννέα (99) έτη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Δείτε εδώ ολόκληρο το ν/σ όπως έχει συνταχθεί μέχρι σήμερα (λίγο πριν δοθεί για δημόσια διαβούλευση)

Χρήστος Διαμαντόπουλος
xdiam@agrotypos.gr