Για τους εργαζόμενους του «Οργανισμού Κωπαΐδας» και την (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ρωτά ο Γιάννης Σταθάς

Κοινοποίηση στα Social Media

θέμα: Υλοποίηση απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) για τη λειτουργία του «Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» στη Λιβαδειά.

Mε το με αρ. 19/13-6-2015 απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και Θέμα 1.4: “Έγκριση Λειτουργίας του Αυτοχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στη Στερεά Ελλάδα με έδρα τη Λιβαδειά” το οποίο εστάλη από την Διοικούσα Επιτροπή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο γραφείο του κ. Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας, και Θρησκευμάτων στις 15-6-2015 με τον αρ. πρωτ. Δ/1452-15-6-2015 και το οποίο παρελήφθη από το γραφείο του κ. Υπουργού στις 17-6-2015 όπου έλαβε αρ. πρωτ. 5968/17-6-2015, αποφασίστηκε η υλοποίηση του προαναφερθέντος προγράμματος και η συνακόλουθη ίδρυση Παραρτήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στη Λιβαδειά.

Πάραυτα, το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων από τις 17 Ιουνίου 2015, οπότε έλαβε και πρωτοκόλλησε την απόφαση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., δεν έχει δώσει καμία απάντηση μέχρι σήμερα, ούτε θετική ούτε αρνητική, μολονότι η Δημοτική Αρχή Λιβαδειάς έχει ήδη εξασφαλίσει ότι της έχει ζητηθεί από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (χώρος εγκατάστασης, λοιπές υποδομές, υλικοτεχνικός εξοπλισμός κ.α.).

Σημειώνεται ότι η λειτουργία του «Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στη Λιβαδειά θα συμβάλλει τόσο στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης, όσο και -κυρίως- στην ακαδημαϊκή αναβάθμισή της, μετά το κλείσιμο του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.

Πρέπει δε να επισημανθεί ότι το παραπάνω εγχείρημα δεν θα επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Με βάση τα ανωτέρω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί ώστε να υλοποιηθεί η απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και να λειτουργήσει το «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος;

Θέμα: Στον «αέρα» παραμένουν οι εργαζόμενοι του «Οργανισμού Κωπαΐδας».

Στη διάταξη του αρθρ.13 παρ. 1α του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74) προβλέφθηκε η κατάργηση του «Οργανισμού Κωπαΐδας» από την 30-9-2014, ενώ σε νεότερο νόμο και ειδικότερα στη διάταξη του αρθρ.61 παρ. 1α του Ν. 4305/2014 ( ΦΕΚ Α΄237) προβλέφθηκε η κατάργηση του «Οργανισμού Κωπαΐδας» από την 30-11-2014 και η θέση του σε καθεστώς εκκαθάρισης.

Πράγματι, από την 30-11-2014, ο «Οργανισμός Κωπαΐδας» τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης, οι δε αρμοδιότητες και το επιχειρησιακό του αντικείμενο μεταβιβάστηκαν και ασκούνται έκτοτε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Ωστόσο, οι εργαζόμενοι του «Οργανισμού Κωπαΐδας» παρέμειναν στις θέσεις τους, εκτελώντας τις υπηρεσίες του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Αλιάρτου ( πρώην Τμήματος Γεωργίας Ο.Κ.), καθώς και άλλες υπηρεσίες ( π.χ. τακτοποίηση οικονομικών καρτελών, εξυπηρέτηση αγροτών κ.λπ.) και ουδέποτε εκδόθηκαν διαπιστωτικές πράξεις διαθεσιμότητάς τους από κανέναν φορέα, ώστε να ενταχθούν σε καθεστώς κινητικότητας.

Να σημειωθεί δε ότι από τις 30-11-2014 μέχρι και σήμερα παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς να έχουν λάβει τις νόμιμες αποδοχές τους.
Το προσωπικό αυτό είναι μόνιμοι υπάλληλοι και ανά κατηγορία ως παρακάτω:
1 Π.Ε. Οικονομικός βαθμού Β1
1 Δ.Ε. Οικονομικός βαθμού Β1
1 Δ.Ε. Οικονομικός βαθμού Γ3
1 Δ.Ε. Οικονομικός βαθμού Γ2
1 Δ.Ε. Οδηγός βαθμού Γ5
1 Υ.Ε. Εργάτης βαθμού Δ5
1 Υ.Ε. Φύλακας βαθμού Δ4

Οι δύο τελευταίοι μάλιστα εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 2 περίπτωση Δ. του αρθρ. 90 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’ – ΑΜΕΑ) για τους οποίους ουδέποτε εκδόθηκε η σχετική πράξη άμεσης μεταφοράς τους από 01-12-2014 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.

Σύμφωνα με το άρθρ.17 παρ. 5 εδ. α΄ του Ν. 4325/2015 ( ΦΕΚ Α΄47), «υπάλληλοι, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης τη παραγράφου 2 του παρόντος, καθώς και υπάλληλοι, οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη/μεταφορά και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14, επανέρχονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στο Υπουργείο που υπάγονταν οργανικά ή σε εποπτευόμενους από το Υπουργείο αυτό φορείς και τίθενται στη διάθεση του οικείου Υπουργού, με τον ίδιο βαθμό που κατείχαν και στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο στο οποίο υπάγονταν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα βάσει του Ν. 4172/2013 ( Α΄167)».

Σύμφωνα δε με την παρ. 7 του προαναφερόμενους άρθρου του ίδιου νόμου, « για την επαναφορά του προσωπικού αυτού εκδίδεται, πράξη του οικείου Υπουργού. Με την πράξη αυτή ο οικείος Υπουργός ρυθμίζει τους όρους και το χρόνο απασχόλησης των υπαλλήλων του άρθρου αυτού και των υπαλλήλων των εξαιρέσεων του άρθρου 90 παρ. 2 περίπτωση Δ΄του Ν. 4172/2013 της αρμοδιότητάς του».

Να σημειωθεί ότι με βάση το άρθρ.14 παρ. 1 του ίδιου νόμου, « στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι:…ε) οι οποίοι ανήκαν οργανικά σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία καταργήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 ( Α΄74)..», ενώ με βάση την παρ.3 του άρθρου αυτού του ίδιου νόμου, «το προσωπικό του Κεφαλαίου αυτού έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες κινητικότητας του άρθρου 15 του παρόντος, παράλληλα με το δικαίωμα επαναφοράς στις θέσεις που κατείχε ή σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, κατά τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 19 αυτού».

Περαιτέρω, βάσει της υπ’ αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42 Α/οικ.14150 εγκυκλίου με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4325/2015» του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γ. Κατρούγκαλου, «υπάλληλοι που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης των Ανακοινώσεων του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και οι υπάλληλοι που δεν υπέβαλαν αίτηση στις Ανακοινώσεις αυτές και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14, επανέρχονται με πράξη του οικείου Υπουργού σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στο Υπουργείο που υπάγονταν οργανικά ή σε εποπτευόμενους από το Υπουργείο αυτό Φορείς και τίθενται στη διάθεση του οικείου Υπουργού, εφόσον υποβάλλουν αίτηση εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι έως και την 21η Μαϊου 2015, στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του Φορέα που ανήκαν αρχικά».

Ενόψει των προαναφερόμενων διατάξεων και της σχετικής εγκυκλίου, και δεδομένου ότι εμπίπτουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες υπαλλήλων, άπαντες υπέβαλαν, έως την ανωτέρω ημερομηνία, αιτήσεις προς το Τμήμα Προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να επανέλθουν με πράξη του Υπουργείου αυτού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Επειδή από την 30-11-2014, οπότε και καταργήθηκε ο « Οργανισμός Κωπαΐδας» μέχρι και σήμερα, άπαντες παρέχουν τη ίδια εργασία, στις ίδιες θέσεις, στον ίδιο τόπο και υπό τις ίδιες συνθήκες που την παρείχαν μέχρι τότε, εξυπηρετώντας τους αγρότες των Δήμων Λεβαδέων, Ορχομενού, Αλιάρτου-Θεσπιέων και Θηβών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, καθώς και του Δήμου Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, χωρίς ουδέποτε να έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Επειδή για την ως άνω εργασία τους από την 30-11-2014 μέχρι και σήμερα, δεν τους έχουν καταβληθεί οι νόμιμες αποδοχές τους.

Επειδή άπαντες έχουν υποβάλει αίτηση στο Τμήμα Προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να επανέλθουν με πράξη του Υπουργού του Υπουργείου αυτού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, χωρίς μέχρι και σήμερα να έχει εκδοθεί η οικεία πράξη για τον καθένα τους.

Με βάση τα ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί ώστε να επανέλθουν οι ανωτέρω υπάλληλοι του «Οργανισμού Κωπαΐδας» με σχετική πράξη στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας;

-Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί ώστε να καταβληθούν οι νόμιμες αποδοχές αυτών για τις υπηρεσίες τους από την 1-12-2014 μέχρι και σήμερα;

Ο ερωτών βουλευτής

Σταθάς Γιάννης