Δήμος Λεβαδέων: Xορήγηση άδειας χρήσης νερού χωρίς πρόστιμο

Κοινοποίηση στα Social Media

Ενημερώνουμε  όλους τους ενδιαφερόμενους, κατόχους/χρήστες ιδιωτικών σημείων υδροληψίας (γεωτρήσεις, πηγάδια, κτλ), του Δήμου Λεβαδέων, ότι σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθ.οικ.101123 (ΦΕΚ 1435/10-07-2015) απόφαση όσοι έχουν καταθέσει αίτηση εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ μπορούν να καταθέσουν αίτηση- φάκελο αδειοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης νερού χωρίς πρόστιμο μέχρι της 30/09/2015.

Μετά την ημερομηνία αυτή ο παραβάτης τιμωρείται ως εξής:

Με πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ από 1-10-2015 μέχρι 31-12-2015, για κάθε μήνα καθυστέρησης και με πρόστιμο 1.000 μέχρι 2.000 ευρώ από 1-1-2016. Η καταβολή του προστίμου και η προσκόμιση σχετικού παραστατικού στην αδειοδοτούσα αρχή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης.

Στην περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί αίτηση εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. αρκεί η προσκόμιση στην αδειοδοτούσα αρχή παραβόλου 100 € υπέρ του Δημοσίου που εκδίδεται από την Δ.Ο.Υ. για εκπρόθεσμη υποβολή της και αποδίδεται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Πράσινου Ταμείου.

Καλούνται όλοι οι κάτοχοι/χρήστες υφιστάμενων σημείων υδροληψίας που δεν έχουν καταθέσει φάκελο αδειοδότησης να μεριμνήσουν για την έγκαιρη υποβολή στο Δήμο Λεβαδέων, της προβλεπόμενης αίτησης- φακέλου αδειοδότησης.

Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία για της κατάθεσης φακέλου για την έκδοση άδειας χρήσης υφιστάμενων υδροληψιών γίνεται στη Δ/νση Περιβάλλοντος (αρμόδια υπάλληλος, Χατζημανώλη Γεωργία, Γεωπόνος, τηλ 2261350871) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως  αναφέρονται Παράρτημα III της Κ.Υ.Α. 146896 (Φ.Ε.Κ 2878/27-10-2014).