Νέες δυνατότητες ρύθμισης-προσωρινού διακανονισμού ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών

Κοινοποίηση στα Social Media

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας ενημερώνει τα μέλη του, ότι με τη διάταξη του άρθρου 3 του Ν.4087/2012 (ΦΕΚ 196/ΤΑ/16-10-2012) δίνονται εκ νέου δυνατότητες ρύθμισης ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών, κατά τα πρότυπα των παρ. α & β του άρθρου 21 του Ν4038/2012 & Ν.4075/2012.

Άρθρο 3 παρ. α του Ν4087/2012- Προσωρινός Διακανονισμός
Προϋποθέσεις:
-Υποβολή αίτησης έως 31/12/2012, με έκπτωση 40% στα Τ.Κ.
-Υποβολή αίτησης μετά την 1/1/2013, χωρίς έκπτωση στα Τ.Κ.
-Ρύθμιση οφειλών έως 30/6/2012.
-Καταβολή απαιτητών εισφορών από 1/7/2012 έως την ημερομηνία αιτήσεως.
-Καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης.
Η δόση προσδιορίζεται στο 20% της τρέχουσας ασφαλιστικής εισφοράς και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 150€.
-Καταβολή τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια του διακανονισμού.
-Λήξη του διακανονισμού 31/12/2013.
-Ο διακανονισμός χάνεται με τη μη καταβολή έστω και μιας τρέχουσας διμηνιαίας εισφοράς και δόσης.
-Το δικαίωμα ένταξης στο διακανονισμό ασκείται άπαξ.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ασφαλισμένοι που έχουν σε ισχύ ενεργή ρύθμιση δεν μπορούν να ενταχθούν στον προσωρινό διακανονισμό.

Άρθρο 3 παρ. β του Ν4087/2012- Ρύθμιση
Προϋποθέσεις:
Υποβολή αίτησης έως 31/12/2012.
Ρύθμιση οφειλών έως 30/6/2012.
Καταβολή απαιτητών εισφορών από 1/7/2012 έως την ημερομηνία αιτήσεως.
Εξόφληση:
i.εφάπαξ ή έξι (6) δόσεις με έκπτωση 100% στα Τ.Κ.
ii.από εφτά (7) έως δέκα (10) δόσεις με έκπτωση 75% στα Τ.Κ.
Καταβολή της πρώτης δόσης ή της εφάπαξ εξόφλησης έως το τέλος του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης.
– Η δόση προσδιορίζεται από το ύψος της οφειλής.
Καταβολή τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια της ρύθμισης.
Η ρύθμιση χάνεται εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες διμηνιαίες εισφορές και δόσεις.
-Το δικαίωμα ένταξης στη ρύθμιση ασκείται άπαξ.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ασφαλισμένοι που έχουν σε ισχύ ενεργό προσωρινό διακανονισμό δεν μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμιση.

Για την υποβολή αιτήσεων και πληροφοριών οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στα Περιφερειακά Τμήματα που υπάγονται.

Ο ΟΑΕΕ καλεί τους ασφαλισμένους να εκμεταλλευτούν τις πιο πάνω ευνοϊκές δυνατότητες εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα:
– Ασφαλιστική ικανότητα για παροχές ασθενείας.
– Ασφαλιστική ενημερότητα.
– Δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία.
-Αναστολή αναγκαστικών μέτρων έως 31/12/2013.