Αρμοδιότητες στους νέους αντιδημάρχους Λιβαδειάς

Κοινοποίηση στα Social Media

dslivadiasΜε την υπ’ αριθ. 13/2013 απόφασή του, ο Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Νικόλαος Παπαγγελής όρισε τους Αντιδημάρχους του Δήμου με θητεία από 15/1/2013 μέχρι 31/8/2014 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 1. I.            Τον κ. Λουκά Γεώργιο του Στεργίου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο ΠΟΛΕΟΔΟ­ΜΙΑΣ και ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και του μεταβιβάζει τις παρακά­τω αρμοδιό­τητες:
  1. Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Πολεοδομίας
  2. Αρμοδιότητες Τεχνικών Υπηρεσιών
  3. Την Αναπλήρωση Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 89 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006).

 

 1. II.          Τον κ. Τσίνα Βασίλειο του Χρήστου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο ΠΕΡΙΒΑΛ­ΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ και του μεταβι­βάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  1. Αρμοδιότητες περιβάλλοντος και πρασίνου
  2. Αρμοδιότητες καθαριότητας και ανακύκλωσης
  3. Αρμοδιότητες διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων

 

 1. III.        Τον κ. Σταματίου Ανάργυρο του Ιωάννη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο ΚΟΙΝΩ­ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και του μεταβι­βάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  1. Αρμοδιότητες προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακοί σταθμοί)
  2. Αρμοδιότητες ΚΑΠΗ, κοινωνικής προστασίας και προαγωγής της δημό­σιας υγείας
  3. Αρμοδιότητες παιδείας, δια βίου μάθησης και πολιτισμού
  4. Αρμοδιότητες τέλεσης πολιτικών γάμων

 

 1. IV.        Τον κ. Πολυτάρχου Λουκά του Ηλία καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο ΠΟΛΙ­ΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και ΥΠΟΔΟΜΩΝ και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμο­διό­τητες:
  1. Αρμοδιότητες πολιτικής προστασίας
  2. Αρμοδιότητες Δημοτικής Αστυνομίας
  3. Εν γένει τη συγκέντρωση και επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας και της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και των υποδομών του Δήμου Λεβαδέων σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Αντιδημάρχους και το Δήμαρχο, και
  4. Κατά τόπον αρμοδιότητες για τις δημοτικές ενότητες Λιβαδειάς και Κυριακίου

 

 1. V.          Τον κ. Αποστολίδη Νικόλαο του Σωτηρίου καθ’ ύλην Αντιδή­μαρχο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  1. Αρμοδιότητες τοπικής οικονομικής ανάπτυξης
  2. Αρμοδιότητες αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων
  3. Αρμοδιότητες απασχόλησης και τουρισμού
  4. Κατά τόπον αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Κορώνειας

 

 1. VI.        Τον κ. Καραμπέτσο Επαμεινώνδα του Λουκά καθ’ ύλην Αντι­δήμαρχο ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιό­τητες:
  1. Αρμοδιότητες στον τομέα της φυτικής παραγωγής
  2. Αρμοδιότητες στον τομέα της ζωικής παραγωγής
  3. Αρμοδιότητες στον τομέα της αλιείας
  4. Κατά τόπον αρμοδιότητες για τις δημοτικές ενότητες Χαιρώνειας και Δαύλειας.