Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή… Έρχεται νέο ΔΣ

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την παρούσα σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 15η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. ΄Εκθεση Απογραφής Περιουσιακών στοιχείων , απαιτήσεων , υποχρεώσεων & χρηματικών διαθέσιμων καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. « Α.Π.Ο.Δ.Η.Λ.».
2. ΄Ελεγχος των προβλεπόμενων από το άρθρο 4.2 της διακήρυξης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΡΥΑΣ» , δικαιολογητικών για τη σύναψη σύμβασης , για την εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου , τα οποία προσκόμισε Κ/ΞΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ Γ. ΝΙΚΗ , προσωρινός ανάδοχος για την κατασκευή του ανωτέρω έργου ύστερα από το υπ΄αριθμό 12692/19.05.2015 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας.
3. ΄Ελεγχος των προβλεπόμενων από το άρθρο 4.2 της διακήρυξης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ» , για την υπογραφή της σύμβασης.
4. ΄Εγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας και Επανάληψη Δημοπρασίας του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (2015)».
5. Λήψη απόφασης επιλογής αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας (Β1 σταδίου) του ΣΧΟΟΑΠ Δαύλειας».
6. ΄Εγκριση νέων τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων διαφόρων ειδών.
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων.
8. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 9.280,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «Διατήρηση και επανάχρηση αξιόλογου Κτιριακού Αποθέματος Μύλου Παπαϊωάννου – Εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης».
9. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 4.645,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «Διατήρηση και επανάχρηση αξιόλογου Βιομηχανικού Κτιριακού Αποθέματος Μύλου Παπαϊωάννου – Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης».
10. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 4.645,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «Διατήρηση και επανάχρηση αξιόλογου Βιομηχανικού Κτιριακού Αποθέματος Μύλου Παπαϊωάννου – Εκπόνηση στατικής μελέτης».
11. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 4.645,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «Διατήρηση και επανάχρηση αξιόλογου Βιομηχανικού Κτιριακού Αποθέματος Μύλου Παπαϊωάννου – Εκπόνηση ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης».
12. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 3.163,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «Υποστήριξη προετοιμασίας φακέλλου του έργου ‘’Διατήρηση και επανάχρηση αξιολόγηση Βιομηχανικού Κτιριακού Αποθέματος Μύλου Παπαϊωάννου΄΄».
13. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 21.879,69 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «Προστασία υφιστάμενου αγωγού καυσίμων».
14. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης συνολικής πίστωσης ποσού 615,00 ευρώ για την προμήθεια πλυντηρίου πιάτων.
15. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.300,00 ευρώ για έξοδα δημοσιεύσεων.
16. ΄Εγκριση ρυθμίσεων Ν. 4321/2015.
17. Αποδοχή δωρεάς παροχής ιατρικών υπηρεσιών.
18. Συμπλήρωση της 136/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
19. Αποδοχή δωρεάς από την Αλουμίνιον της Ελλάδος Α.Ε. για την αγορά και αντικατάσταση κεραμιδιών στις εγκαταστάσεις της Δημοτικής Κατασκήνωσης στην θέση ‘’Παλιομηλιά΄΄.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩN