Χρηματοδοτήσεις LEADER

Κοινοποίηση στα Social Media

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας, ενημερώνει, ότι στο πλαίσιο του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), εκδόθηκε η 4η προκήρυξη του τοπικού προγράμματος της Π.Ε. Βοιωτίας, από την Ομάδα Τοπικής Δράσης/Ελικώνας- Παρνασσός  Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

Οι  τελικοί αποδέκτες (υποψήφιοι επενδυτές) μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, έως  την 20η Ιουλίου  2015 , ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της προκήρυξης από την Ο.Τ.Δ. στην έδρα της εταιρείας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δ/νση: Έρκυνας 9, Τ.Κ. 32100, Λιβαδειά

τηλ.: 2261080661,80662, fax: 2261-80663, email:elikona1@otenet.gr

Σημειώνεται, ότι η  περιληπτική, όσο και η Αναλυτική Πρόσκληση και το Παράρτημα αυτής, διατίθενται δωρεάν, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στα γραφεία της Ο.Τ.Δ.

Επίσης είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ: www.elikonas.gr, όπου εμφανίζεται και το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ. 

Οι προκηρυσσόμενες δράσεις της παρούσας 4ης Πρόσκλησης, φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

ΜΕΤΡΟ / ΥΠΟΜΕΤΡΟ / ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ ΔΡΑΣΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ.( %)
L123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   652.618,68 40%
L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων Όλη η περιοχή εφαρμογής 652.618,68 40%

 

Δικαιούχοι (L123α): φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται  να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 

L312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   472.370,23 35%
L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων Όλη η περιοχή εφαρμογής εκτός δ.δ. Αράχοβας & Σχηματαρίου 129.525,35 35%
L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  Όλη η περιοχή εφαρμογής εκτός  Σχηματαρίου 125.770,43 35%
L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση  Όλη η περιοχή εφαρμογής εκτός δ.δ. Αράχοβας & Σχηματαρίου 217.074,45 35%
L313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ   216.732,05 35%
L313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής  Όλη η περιοχή εφαρμογής 216.732,05 35%

 

 Δικαιούχοι  (όλες οι δράσεις των L312 & L313): Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Υπομέτρου L311 (αγροτών), κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και το Καν. (ΕΚ) 800/2008.

 Η περιοχή εφαρμογής των προκηρυσσόμενων δράσεων της παρούσας 4ης Πρόσκλησης, περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Δ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δ.Δ. ΑΡΑΧΩΒΑΣΔ.Δ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ

Δ.Δ. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Δ. ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥΔ.Δ. ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ

Δ.Δ. ΡΩΜΑΙΙΚΟΥ

Δ.Δ. ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ

Δ.Δ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δ.Δ. ΑΛΑΛΚΟΜΕΝΩΝ

Δ.Δ. ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ

Δ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Δ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (εκτός σχεδίου πόλης)Δ.Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δ.Δ ΠΥΡΓΟΥ

Δ.Δ. ΠΑΥΛΟΥ

Δ.Δ. ΛΟΥΤΣΙΟΥ

Δ.Δ. ΚΑΡΥΑΣ

Δ.Δ. ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

Δ.Δ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δ.Δ. ΚΑΣΤΡΟΥ

Δ.Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ

Δ.Δ. ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ

Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ Δ.Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥΔ.Δ. ΠΕΤΡΑΣ

Δ.Δ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ

Δ.Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ

Δ.Δ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ

Δ.Δ. ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ Δ.Δ. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥΔ.Δ. ΥΠΑΤΟΥ

Δ.Δ. ΕΛΕΩΝΟΣ

Δ.Δ. ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ

Δ.Δ. ΒΑΓΙΩΝ

Δ.Δ. ΕΛΛΟΠΙΑΣ

Δ.Δ. ΞΥΡΟΝΟΜΗΣ

Δ.Δ. ΛΟΥΤΟΥΦΙΟΥ

Δ.Δ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ.Δ. ΑΡΜΑΤΟΣΔ.Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Δ.Δ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ(εκτός σχεδίου