Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο

Κοινοποίηση στα Social Media

Συνεδριάζει την ∆ευτέρα 27 Απριλίου 2015 και ώρα 12:00 π.µ. το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, (Φίλωνος 35-39, Λιβαδειά), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεµάτων ημερήσιας διάταξης:

 

Θέµα 1ο  Κωπαΐδα : Απολογισµός, Προγραµµατισµός, Προοπτικές. Εισηγήτρια Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κα Φανή Παπαθωµά.

Θέµα 2ο  Προτάσεις για τις επόµενες ενέργειες αναφορικά µε το θέµα των ∆ιοδίων από την Επιτροπή ∆ιαβούλευσης για το θέµα των ∆ιοδίων, βάσει της υπ’ αριθµ. 142/2014 Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου.  Εισηγητές Οι Περιφερειακοί  Σύµβουλοι και µέλη της Επιτροπής κ.κ. Κων/νος Καραγιάννης, Ευάγγελος Κούκουζας, ∆ηµήτριος Κυρίτσης και Γεώργιος Ψυχογιός.

Θέµα 3ο  Ενηµέρωση για τις ∆ικαστικές εκκρεµότητες στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας. Εισηγητής Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης.

Θέµα 4ο  Λήψη Απόφασης για την παροχή κινήτρων υπέρ επικουρικών ιατρών στις άγονες, προβληµατικές και αποµακρυσµένες περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρ. 20 του Ν. 4213/2013. Εισηγητής Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέµα 5ο Σύσταση ∆ιαπαραταξιακής Επιτροπής για την Τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου. Εισηγήτρια Πρόεδρος Περιφερειακού Συµβουλίου κα Ασηµίνα Παπαναστασίου.

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΟ

Θέµα 6ο  Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου (Γεώργιος Φρειδερίκης του Θεόφιλου). Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας κ. Κωνσταντίνος Μίχος.

Θέµα 7ο  Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συµβούλιο στην «Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος.

 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θέµα 8ο  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισµένου χρόνου, δίµηνης διάρκειας, για αντιµετώπιση κατεπειγουσών,  εποχικών  και  πρόσκαιρων αναγκών της ΠΕ Βοιωτίας. Εισηγήτρια Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωµά.

Θέµα 9ο  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, για αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Ευρυτανίας. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός.                     Θέµα 10ο  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κ.Α.Π. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Θέµα 11ο  Έγκριση χρηµατοδότησης υποέργων στα πλαίσια του έργου «ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΣΑΜΠ066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε Κ.Α. 2014ΜΠ06600001. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος.

Θέµα 12ο  Τροποποίηση  υποέργων, του ενάριθµου 2014ΕΠ56600015 της  ΣΑΕΠ 566 που αφορά «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2015-2017. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος.

Θέµα 13ο  Τροποποίηση 01 έτους 2015, που αφορά το υποπρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από Επιχορηγήσεις ∆ιαφόρων Φορέων του Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Βοιωτίας. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος.

Θέµα 14ο  Τροποποίηση υποέργων, του ενάριθµου 2013ΕΠ06600009 που αφορά «Συντήρηση, Αποκατάσταση Ζηµιών και Εκτέλεση Εργασιών για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο της ΠΕ Φθιώτιδας. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος.

Θέµα 15ο Παράταση λειτουργίας για 5 έτη (παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2115/93) του λατοµείου αδρανών υλικών της εταιρείας “Λατοµεία ∆ωρίδος Ε.Ε (Μολογιάννη-Κουκούλη Μ.-Ξηρός Η. & Σία  Ε.Ε)”, σε µισθωµένη κοινοτική έκταση 71,567 στρεµµάτων, στη θέση “Ανάθεµα” της Τοπ. Κοινότητας Μαλανδρίνου του ∆ήµου ∆ωρίδας Π.Ε. Φωκίδας. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας κ. Κωνσταντίνος Μίχος.

 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Θέµα 16ο Συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη διαχείριση Οργανικών Στερεών Αποβλήτων. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας & Περιβάλλοντος κ. Χαράλαµπος Σανιδάς.

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θέµα 17ο Έγκριση Προγράµµατος Αναδασµών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2015. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Θέµα 18ο  Συµπλήρωση -Τροποποίηση της αρ. 141/2014 Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου περί ορισµού προσώπων που θα συνυπογράφουν τις συναλλαγές µε τα πιστωτικά ιδρύµατα στην Π.Ε. Ευβοίας. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Οικονοµικών & ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννης Περλεπές.

Θέµα 19ο  Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, έως το ∆’ τρίµηνο 2014. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Οικονοµικών & ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννης Περλεπές.

Θέµα 20ο  4η Τροποποίηση προϋπολογισµού έτους 2015. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Οικονοµικών & ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννης Περλεπές.

Οι εισηγήσεις των ανωτέρω θεµάτων θα σας αποσταλούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email).