Συνεδριάζει το Δ.Σ. του δήμου Θηβαίων

Κοινοποίηση στα Social Media

dimosthivasΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Θηβαίων  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 14 του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του 2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1)        Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου  στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ)».

2)       Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θηβαίων» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3)       Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου Θηβαίων» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4)       Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας μετά του αναπληρωτή του και επιλογή παραγωγικών τάξεων που θα συμμετάσχουν στη σύνθεσή της.

5)       Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Θήβας (ΔΗΚΕΘ).

6)       Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ.).

7)       Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών  θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο στο Δήμο Θηβαίων ΕΣΠΑ 2007 – 2013».

8)       Έγκριση της υπ’ αριθ. 296/2012 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ η οποία αφορά την απόθεση λυμάτων από βυτιοφόρα στην Ε.Ε.Λ. Θήβας.

9)       Καθορισμός τέλους μεταφοράς μη πόσιμου ύδατος εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου Θηβαίων (σχετ. η υπ’ αριθ. 428/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

10)  Λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης με την εταιρεία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α.Ε.» για την ολοκλήρωση της διαδικασίας νόμιμης διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κυκλοφοριακής Ζωής (σχετ. η υπ’ αριθ. 111/2012 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

11)   Λήψη απόφασης για την ανάληψη από το Δήμο Θηβαίων, μέσω του Τμήματος  Καθαριότητας αυτού, της αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών.

12)  Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος από την πλευρά του Δήμου στην   Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) για την απόκτηση ακινήτου (κτήμα ΒΑΖΕΝ).

13)  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Βελτίωση – Αναβάθμιση του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Θήβας».

14)  Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων  για τις ανάγκες λειτουργίας του Δήμου.

15)  Διακοπή μίσθωσης του με αριθ. 33 Καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς.

16)  Εγκατάσταση επιταχυνσιογράφου στο κτίριο  του Δημαρχείου Θήβας.

17)  Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Γεώργιο Χ.Μασοκώστα, κάτοικο Τ.Κ. Μουρικίου Δ.Θηβαίων.