ΤΕΕ Στερεάς: Προτάσεις και θέσεις για το Ασφαλιστικό

Κοινοποίηση στα Social Media

Η αδυναµία πληρωµής των ασφαλιστικών εισφορών του ΤΣΜΕ∆Ε, από όλο και περισσότερους µηχανικούς, είναι γεγονός, το οποίο τους αποµακρύνει από τοµείς επαγγελµατικής δραστηριότητας σε µία ήδη τελµατωµένη αγορά. Επιπλέον, στερεί από τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους ακόµα και την κακής ποιότητας στοιχειώδη υγειονοµική περίθαλψη που παρέχει η πολιτεία.

Είναι λογικό, ακόµη και µέσα στο χώρο µας, να υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέµα των εισφορών. Με διαφορετικό τρόπο αντιµετωπίζει το θέµα ένας συνάδελφος, που επί 30 χρόνια πλήρωνε εισφορές, ετοιµάζεται να βγει στη σύνταξη και βλέπει το ταµείο να µη µπορεί να ανταπεξέλθει στη στοιχειώδη σύνταξη και διαφορετικά το αντιµετωπίζει κάποιος νέος συνάδελφος, που µέσα στην παρατεταµένη κρίση προσπαθεί να βρει πεδίο αναφοράς και οι διαρκείς αυξήσεις των εισφορών του τον εµποδίζουν.

Η ηγεσία του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων οφείλει, από κοινού σε συνεργασία µε τους µηχανικούς, να συνθέσει τις διαφορετικές και ετερόκλητες προσεγγίσεις, αλλά για να επιτευχθεί ο κοινός σκοπός, πρέπει να αντιληφθούµε όλοι πως πρέπει να σταµατήσει η µη εγγραφή νέων µελών, οι αιτήσεις διαγραφών και η αθρόα συνταξιοδότηση όσων έχουν θεµελιώσει το δικαίωµα, αλλά υπό άλλες συνθήκες θα παρέµεναν ενεργοί.

Το υφιστάµενο σύστηµα εισφορών έχει αποτύχει και εξαιτίας του κινδυνεύουν να χαθούν και όσα αποθεµατικά έχουν αποµείνει. Επιπλέον, η αρνητική ψυχολογία και δυσπιστία, που δικαιολογηµένα δηµιουργείται στους συναδέλφους στο άκουσµα του ΤΣΜΕ∆Ε, είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Για να το πετύχουµε αυτό, χρειάζονται ρεαλιστικές προτάσεις και συγκεκριµένες δράσεις, ώστε το ταµείο να παραµείνει βιώσιµο και να µην αποτελεί το εµπόδιο στην επαγγελµατική δράση των συναδέλφων.

Οι παρακάτω παρεµβάσεις είναι τα ελάχιστα που πρέπει να δροµολογηθούν, ώστε το ταµείο να ξαναβρεί το βηµατισµό του: 1. Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας από τους συναδέλφους. Αυτό συνεπάγεται, µε τα σηµερινά δεδοµένα, ότι η επιλογή από τους συναδέλφους της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, θα έχει ως αποτέλεσµα οι ασφαλιστικές εισφορές τους να παραµείνουν στα προ των αυξήσεων επίπεδα.  2. Ευέλικτο και ρεαλιστικό πρόγραµµα αποπληρωµής των ληξιπρόθεσµων οφειλών. Ιδίως αυτές οι δύο προτάσεις, µε την εφαρµογή τους θα βοηθήσουν άµεσα πολλούς συναδέλφους που αντιµετωπίζουν πρόβληµα. 3. Άµεσος διαχωρισµός των εισφορών που πληρώνουν οι µηχανικοί για την ιατροφαρµακευτική περίθαλψή τους. Αυτό θα έχει σαν άµεσο αποτέλεσµα να µπορούν οι συνάδελφοι σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο, µε ένα σαφώς µικρότερο κόστος, να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και να εξασφαλίζουν τα φάρµακά τους. 4. Θεσµοθέτηση της προαιρετικής συµµετοχής στην ειδική προσαύξηση που επιβαρύνει υπέρµετρα τους µετά το 1993 ασφαλισµένους και δυσχεραίνει επιπλέον την αποπληρωµή των ασφαλιστικών εισφορών. 5. Καµία παρέµβαση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών για περιπτώσεις αυτασφάλισης, όπως των ελευθέρων επαγγελµατιών µηχανικών. 6. Νοµοθέτηση της αναστολής της ιδιότητας µέλους του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕ∆Ε για ορισµένο χρονικό διάστηµα, ώστε να µειωθούν οι αιτήσεις διαγραφής και να µην απαιτείται εκ νέου άδεια άσκησης επαγγέλµατος. 7. Έναρξη ουσιαστικού και ειλικρινούς διαλόγου µετά την πλήρη ενηµέρωση των συναδέλφων για το πώς διαµορφώνεται το µέλλον του ΤΣΜΕ∆Ε, το µέλλον των ασφαλισµένων του και µε ποιον τρόπο θα πρέπει να επιλέγονται από εδώ και στο εξής οι επενδύσεις των αποθεµατικών του (οµόλογα, Τράπεζα Αττικής, repos κ.λ.π.)  8. Ενίσχυση και µεγαλύτερη νοµική κατοχύρωση της εγγυοδοσίας του ΤΣΜΕ∆Ε. 9. Έναρξη επίσηµων διαπραγµατεύσεων για την ίδρυση ταµείου επαγγελµατικής ασφάλισης και την αυτόνοµη πορεία του ΤΣΜΕ∆Ε. Εκτός από τη διάσωση των αποθεµατικών που απέµειναν, θα πρέπει να διεκδικήσουµε τη µεταφορά των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης δηµόσιας περιουσίας, ώστε να καλυφθεί το ποσό που έχασε το ταµείο µας µε το κούρεµα των αποθεµατικών του.

Οι προτάσεις αυτές συναποτελούν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για την άµεση ανακούφιση των συναδέλφων µας αλλά και τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του ταµείου µας. Είναι µελετηµένες και ρεαλιστικές, γι’ αυτό και µπορούν να εφαρµοστούν άµεσα. ∆εν πιστεύουµε ότι αποτελούν πανάκεια, αλλά σίγουρα είναι αναγκαίες, αν θέλουµε να ξεκινήσει το ΤΣΜΕ∆Ε να ανταποκρίνεται ξανά στο ρόλο του σαν Ταµείο όλων των µηχανικών, που καλύπτει τις ανάγκες της εργασίας και της καθηµερινότητας.

Σε περίπτωση, που η αδιαφορία από την πλευρά της πολιτείας συνεχιστεί, είµαστε αναγκασµένοι να εξετάσουµε το νοµικό πλαίσιο της υφιστάµενης υποχρεωτικής σύνδεσης µεταξύ επαγγέλµατος και ασφαλιστικού φορέα και κατά πόσο αυτό είναι συµβατό και εναρµονίζεται µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Λυκόπουλος