Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στη 2η Διαχ. Εν. Βοιωτίας

Κοινοποίηση στα Social Media

depodathΗ ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ αποτελεί το Φορέα Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α)  της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Βοιωτίας. Στο φορέα συμμετέχουν οι Δήμοι Θηβαίων, Τανάγρας, Αλιάρτου, και Ορχομενού (για το Δ.Δ. Ακραιφνίας). Η ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ είναι αρμόδια για τη διαχείρισης των αστικών αποβλήτων των Δήμων Μελών της και κύρια δράση της είναι η λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α) Θήβας.

Εκτός των προαναφερομένων,  στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων σε συνδυασμό με τις ευρωπαϊκές και εθνικές απαιτήσεις, έχει αναπτύξει έναν μεγάλο αριθμό δράσεων όπως α) την συνεργασία της με όλα τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων (ανακύκλωση υλικών συσκευασίας, ηλεκτρικών συσκευών, μπαταριών, εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων), β) την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας (μπλέ κάδων) σε όλους τους Δήμους Μέλη της, γ) το πλύσιμο των κάδων με ιδιόκτητο πλυντήριο όχημα, δ) την ενίσχυση της αποκομιδής των σύμμεικτων και ογκωδών αστικών απορριμμάτων των Δήμων, ε) την εφαρμογή προγραμμάτων αξιοποίησης και ανάκτησης απορριμμάτων (οικιακής κομποστοποίηση κτλ) στ) την υποστήριξη των Δήμων Μελών της σε περιβαλλοντικά θέματα και έργα όπως η αποκατάσταση των ανενεργών Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) και ζ) την συμμετοχή σε Εθνικά & Ευρωπαϊκά προγράμματα περιβαλλοντικών δράσεων.

Η ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ έχει εκπονήσει και δρομολογήσει ένα σχέδιο δράσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην 2ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας, εντάσσοντας πρωτοπόρα και καινοτόμα δημόσια έργα, που θα αποφέρουν άμεσο περιβαλλοντικό, κοινωνικό άλλα και οικονομικό όφελος για τους πολίτες της περιοχής.

Ο άμεσος αυτός σχεδιασμός περιλαμβάνει:

Α) την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α),

Β) την κατασκευή μονάδας διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων (Μ.Α.Ε.Κ.Κ.),

Γ) την διαλογή στην πηγή των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων,

Δ) την δημιουργία πράσινων σημείων (green points).

Πιο συγκεκριμένα:

Α) Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α)

Από 14-11-2012 εντάχθηκε με δημόσια χρηματοδότηση, στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ, το έργο κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) στη Θήβα, για τη διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων Μελών της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ, δηλαδή των Δήμων Θηβαίων, Τανάγρας & Αλιάρτου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 21.445.336,51 € και θα καλυφθεί από Εθνικούς και  Κοινοτικούς πόρους, ενώ η λειτουργία της μονάδας θα γίνεται με τη μέθοδο της αερόβιας – αναερόβιας ζύμωσης και θα έχει δυναμικότητα διαχείρισης 35.000 τόνων/έτος αστικών απορριμμάτων και 7.000 τόνων/έτος λυμματολάσπης από τους βιολογικούς καθαρισμούς των Δήμων Μελών της.

Η μέθοδος της αερόβιας – αναερόβιας ζύμωσης που έχει επιλεγεί για τη λειτουργία της μονάδας αποτελεί, σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους, την πλέον φυσική και περισσότερο φιλική στο περιβάλλον διαδικασία επεξεργασίας απορριμμάτων αλλά και οικονομικά πιο συμφέρουσα. Σύμφωνα μάλιστα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στις 18 Μαΐου 2010 για τα μελλοντικά βήματα και τη διαχείριση των βιοαποβλήτων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η κομποστοποίηση (αερόβια) και η αναερόβια χώνευση αποτελούν τις καταλληλότερες  περιβαλλοντικά και οικονομικά  τεχνολογίες για την επεξεργασία των βιοαποβλήτων (πηγή: οδηγός ΥΠΕΚΑ “Οδηγός εφαρμογής προγραμμάτων διαλογής στην πηγή & συστημάτων διαχείρισης των βιοαποβλήτων”, Ιουλίου 2012, σελ. 11).

Στη παραπάνω μονάδα θα γίνεται προ-επεξεργασία των απορριμμάτων, τα οποία θα διαχωρίζονται (με σύγχρονους οπτικούς διαχωριστήρες) σε  α) ανακυκλώσιμα υλικά, β) βιοαποδομήσιμα, και γ) θα προκύπτει ένα μικρό υπόλειμμα (περίπου 5% έως 10%) που θα οδηγείται προς ταφή στο ΧΥΤΑ.

Μετά τη διαλογή, τα ανακυκλώσιμα υλικά που θα προκύπτουν από την προ-επεξεργασία, θα προωθούνται προς πώληση ενώ το βιοαποδομήσιμο υλικό θα οδηγείται για επιπλέον επεξεργασία, με τη μέθοδο της αερόβιας – αναερόβιας ζύμωσης, από την οποία θα προκύπτει compost (εδαφοβελτιωτικό), ενώ το βιοαέριο που θα παράγεται κατά τη διαδικασία της ζύμωσης θα μετατρέπεται σε ηλεκτρικό ρεύμα μέσω μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης δυναμικότητας πάνω από 5.000 ΜWh/έτος. Τέλος, τονίζεται ότι στη μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης θα αξιοποιήσει και το βιοαέριο που παράγεται στον παρακείμενο ΧΥΤΑ το οποίο σήμερα καίγεται σε πυρσό καύσης.

Η βιωσιμότητα της Μ.Ε.Α. εξασφαλίζεται πλήρως αφού θα προκύπτει έσοδο από το τέλος απόρριψης των απορριμμάτων, την πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών και  του ρεύματος στη ΔΕΗ, το οποίο επιδοτείται σήμερα προς 120€ /ΜWh ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που για τη συγκεκριμένη μονάδα προϋπολογίζεται σε πάνω από 600.000 ευρώ/έτος.

Η Μ.Ε.Α. αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) και αποτελεί το μοναδικό έργο επεξεργασίας απορριμμάτων που κατασκευάζεται ή εντάσσεται την περίοδο αυτή στην Ελλάδα χωρίς την σύμπραξη με ιδιώτη (ΣΔΙΤ).

Να αναφέρουμε πως όλα τα έργα που εντάσσονται με διαδικασίες ΣΔΙΤ γίνονται με πολυετής εκχώρηση (20 έως 30 έτη) των εσόδων στον ιδιώτη που έχει επενδύσει ενώ αντιθέτως τα έσοδα από το συγκεκριμένο έργο που εντάχθηκε από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους θα ωφελήσουν άμεσα τους Δήμους Μέλη της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ με αποτέλεσμα την μείωση των ανταποδοτικών τελών που επιβαρύνουν τους πολίτες.

Με τη λειτουργία της μονάδας θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο & λειτουργικό σύστημα διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή μας, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, συμβάλλοντας στην βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και την ελάφρυνση των πολιτών από τα τέλη.

Β) Μονάδα Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων (Μ.Α.Ε.Κ.Κ.)

Στα πλαίσια της ανοιχτής πρόσκλησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε συντάσσει πρόταση για χρηματοδότηση κινητής μονάδας διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων (Μ.Α.Ε.Κ.Κ.), συνολικής δυναμικότητας 100.000 τόνων ετησίως.

Η συγκεκριμένη μονάδα θα διαθέτει κινητό εξοπλισμό (σπαστήρες, κόσκινα, κτλ) για την διαλογή των αδρανών υλικών ενώ θα εκμεταλλεύεται και τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του ΧΥΤΑ (ζύγιση, φορτηγά, φορτωτές κτλ). Ο κινητός εξοπλισμός θα μεταφέρεται σε προεπιλεγμένα αδειοδοτημένα σημεία (ένα σε κάθε Δήμο) όπου θα έχουν συγκεντρωθεί τα προς επεξεργασία υλικά. Στα αδειοδοτημένα σημεία θα γίνονται δεκτά τα διάφορα αδρανή υλικά που προκύπτουν κατά τη διάρκεια διεργασιών όπως οι κατασκευές, οι εκσκαφές, οι κατεδαφίσεις, οι ανακαινίσεις και οι καταστροφές κτιρίων που οφείλονται σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ έχει ήδη υπογράψει προσύμφωνο με το μοναδικό εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης των συγκεκριμένων αποβλήτων στην περιοχή μας το οποίο αποτελεί και προϋπόθεση για την ένταξη του έργου σύμφωνα με την ανοικτή πρόσκληση χρηματοδότησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1312/24-8-2010) κάθε παραγωγός αδρανών υλικών είναι υποχρεωμένος να διαθέτει και να πληρώνει τέλος εναπόθεσης για τα υλικά αυτά σε μονάδες διαχείρισης αδρανών υλικών που συνεργάζονται με συστήματα διαχείρισης εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευών & άλλων προϊόντων (ΕΟΣΔΑΠ). Επιπλέον μέρος από το διαβαθμισμένο υλικό που θα παράγεται μετά από την επεξεργασία της συγκεκριμένης μονάδας (άμμος, χαλίκι, σκύρα) θα διατίθεται δωρεάν για τις ανάγκες των Δήμων ενώ το υπόλοιπο θα προωθείτε προς πώληση. Το έσοδο τόσο από το τέλος εναπόθεσης που επιβάλλεται από την παραπάνω νομοθεσία όσο και από την πώληση του επεξεργασμένου προϊόντος θα  εξασφαλίσει για την μονάδα βιωσιμότητα και οικονομικά οφέλη.

Στόχος της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ είναι με την λειτουργία της μονάδας, τα αδρανή υλικά της περιοχής μας να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να ανακυκλωθούν και να αξιοποιηθούν με ποικίλους τρόπους (οδοποιία, χωματοκαλύψεις κτλ) προστατεύοντας έτσι το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών, δίνοντας άμεσα λύση με την ορθολογική διαχείριση τους.

Γ) Διαλογή στην πηγή των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων

Παράλληλα με την κατασκευή της Μ.Ε.Α θα αναπτυχθεί και ένα επιπλέον ρεύμα, προδιαλογής του οργανικού κλάσματος (βιοαποδομήσιμου) στην πηγή, με την τοποθέτηση ενός επιπλέον κάδου. Ήδη έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε και των Δήμων μελών της και έχουν συμπεριληφθεί στo ενταγμένο έργο.

Το σύστημα διαλογής στην πλήρη λειτουργία του θα περιλαμβάνει 3 διακριτά ρεύματα με τους αντίστοιχους κάδους ως εξής: α) Οργανικά απορρίμματα (καφέ κάδος), β) Ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας όπως χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό (μπλε κάδος), γ) Λοιπά απορρίμματα (πράσινος κάδος).

Για την προμήθεια του επιπλέον εξοπλισμού (κάδοι & αυτοκίνητα αποκομιδής), που απαιτείται για την διαλογή στη πηγή των οργανικών απορριμμάτων, θα αναζητηθεί Δημόσια χρηματοδότηση.

Να σημειώσουμε ότι, τα βιοαποδομήσιμα απορρίμματα αποτελούν περίπου το 50% των συνολικά παραγόμενων αστικών απορριμμάτων. Η διαλογή στην πηγή  των βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων θα δώσει την δυνατότητα να οδηγείται στην Μ.Ε.Α. καθαρότερο υλικό που θα διασφαλίσει την παραγωγή καλύτερης ποιότητας κομπόστ το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί οικονομικά και περιβαλλοντικά.

Το όλο πρόγραμμα θα υποστηριχθεί με τις απαιτούμενες δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, έτσι ώστε να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και ανταπόκριση των πολιτών.

Δ) Πράσινα σημεία (greenpoints)

Η ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ έχει αποφασίσει τη δημιουργία Πράσινων Σημείων (Green Points) σε όλους τους Δήμους Μέλη και συγκεκριμένα σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα (42 συνολικά).

Στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α) προβλέπεται η δημιουργία πράσινων σημείων (Green Points), όπου οι πολίτες θα πηγαίνουν διάφορες κατηγορίες επιλεγμένων υλικών.

Πιο συγκεκριμένα, στα πράσινα σημεία θα συγκεντρώνονται ανακυκλώσιμα υλικά μεγάλου όγκου (πλαστικοί σωλήνες ποτίσματος, ηλεκτρικές συσκευές κ.α), ογκώδη αντικείμενα (στρώματα, έπιπλα κ.α), αδρανή υλικά καθώς και «πράσινα» από κλαδέματα των Δήμων ή κατοίκων.

Το πράσινο σημείο θα είναι ελεγχόμενος και αδειοδοτούμενος χώρος που θα λειτουργεί με ευθύνη των Δήμων ή του Φο.Δ.Σ.Α.

Τα υλικά από τα κατά τόπους πράσινα σημεία θα μεταφέρονται με ειδικά οχήματα σε κεντρικές μονάδες για επεξεργασία και προώθηση στα ανάλογα συστήματα ανακύκλωσης. Η ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ θα αναζητήσει δημόσια χρηματοδότηση για να καλύψει το κόστος για την διαμόρφωση των πράσινων σημείων και του εξοπλισμού που θα απαιτηθεί για τη συγκέντρωση και μεταφορά των υλικών (Containers, οχήματα κτλ).

Πλεονεκτήματα των πράσινων σημείων είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ο καλύτερος συντονισμός και οικονομίες κλίμακας στα δρομολόγια μεταφοράς των υλικών. Επίσης σε αυτούς τους χώρους οι Δήμοι θα έχουν την δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να αναπτύξουν και άλλες δράσεις όπως παραγωγή pellets από τα κλαδέματα, συγκέντρωση παλαιών επίπλων και ρουχισμού για κοινωνική προσφορά κ.α.

Στόχος της ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε, εκτός της ορθής λειτουργίας του ΧΥΤΑ και των εγκαταστάσεων, όπως προβλέπουν οι σχετικές περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις,  είναι επίσης η παροχή έργων και υπηρεσιών ποιότητας σε όλο το φάσμα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την υλοποίηση αλλά και την σωστή λειτουργία των έργων, την προεπεξεργασία και την τελική διάθεση, τη διαλογή στην πηγή, την ανάκτηση, την εναλλακτική διαχείριση, την ευαισθητοποίηση και την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών προς όφελος του περιβάλλοντος και των πολιτών.