Συνεδριάζει το Δ.Σ. Λιβαδειάς

Κοινοποίηση στα Social Media

Με 37 θέματα στη ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων:

1.Ενημέρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή δωρεάς ενός απορριμματοφόρου οχήματος από το Δήμο Αθηναίων.

2.Λήψη απόφασης για τη μετατροπή της νομικής μορφής του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ..Α.) Στερεάς Ελλάδας σε Ανώνυμη Εταιρεία του άρθρου 265 του Ν.3463/2006, σύμφωνα με το άρθρο 16 § 6 του Ν.4071/2012, για την έγκριση του καταστατικού της ανωτέρω Α.Ε., για την εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή του ανωτέρω καταστατικού και για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων στη Γενική Συνέλευση του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας του άρθρου 265 του Ν.3463/2006.

3.Έγκριση Αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.

4.Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών από το Δήμο Λεβαδέων στη ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. για την υποστήριξη της λειτουργίας και διαχείρισης του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς για το έτος 2015.

5.Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2014 του Δήμου Λεβαδέων.

6.Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες: «Εκδηλώσεις εορτασμού Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς» του Δήμου Λεβαδέων

7.Προγραμματισμός πραγματοποίησης εκδηλώσεων «Γαϊτανάκι Λιβαδειάς 2015 και διάθεση πίστωσης.

8..Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών και ελαστικών.

9.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας σκυλοτροφής.

10.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας φυτών, δέντρων, δενδρυλλίων.

11.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας σάκων απορριμμάτων.

12.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών ένδυσης – προστασίας εργαζομένων.

13.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας χημικού υλικού.

14.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας λιπασμάτων, φαρμάκων, ζιζανιοκτόνων κλπ.

15.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας λαδιού για τις ανάγκες του Νεκροταφείου.

16.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας κεριού παραφίνης.

17.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας λογισμικού για το Γρ. Υποστήριξης Απασχόλησης του Δήμου Λεβαδέων.

18.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας αδρανών υλικών λατομείου.

19.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.

20.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας εορταστικού φωτιζόμενου διάκοσμου φωταγωγήσεων σημαιοστολισμού.

21.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού και λοιπών μηχανημάτων.

22.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών και σωλήνων άρδευσης.

23.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών ενεργητικής πυροπροστασίας, συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης, αναγομώσεις πυροσβεστήρων.

24.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών φωτεινών σηματοδοτών.

25.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας κλιματιστικών.

26.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας αναλυτή καυσαερίων.

27.Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Δαύλειας του Νομού Βοιωτίας (απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου).

28.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Οδού Αισχύλου από ποταμό Έρκυνα έως Οδό Φίλωνος».

29.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Πλακοστρώσεις στο Δ.Δ. Κορώνειας».

30.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων».

31.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων».

32.Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Δημοτικό Κολυμβητήριο Λιβαδειάς – Εργασίες Επισκευής και Συντήρησης».

33.Καθορισμός αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

34..Χορήγηση παραγωγικής άδειας για λαϊκή αγορά στον κ. GJEVALIN GJINI.

35.Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2015.

36.Συγκρότηση Επιτροπών (μετά από κλήρωση) για το έτος 2015.

37.Εξέταση αιτήματος της Ελληνικής Φιλάθλου Ομοσπονδίας Τοξοβολίας που αφορά την: «Παραχώρηση Κλειστού Γυμναστηρίου, για τη διεξαγωγή του Πανελληνίου Σχολικού Πρωταθλήματος Τοξοβολίας στη Λιβαδειά».