“Καπέλωμα” των Περιφερειών στη διαχείριση των Π.Ε.Π.

Κοινοποίηση στα Social Media

Η σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (Π.Ε.Α.Σ.), η οποία θα λειτουργεί ως Υποεπιτροπή της Επιτροπής Παρακολούθησης των Π.Ε.Π., έρχεται να “καπελώσει” τις Περιφέρειες και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονταν μέχρι σήμερα την εκτέλεση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Αυτό προβλέπει Τροπολογία, που κατατέθηκε την Πέμπτη, με το «άρθρο 24Α» στο υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό Δίκαιο, Τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με την Τροπολογία, η σύνθεση της Π.Ε.Α.Σ. περιλαμβάνει Πρόεδρο, εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ, δύο μέλη του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων με τους αναπληρωτές τους, ένα μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του, εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τον αναπληρωτή του.

Η πρώτη αντίδραση δεν άργησε να έρθει, με την Περιφέρεια Αττικής να κάνει λόγο για «μίια απαράδεκτη πολιτικά, έωλη αυτοδιοικητικά Τροπολογία, η οποία έχει διπλό στόχο: Να υποβαθμίσει και να χειραγωγήσει την υλοποίηση των Π.Ε.Π. από τις Περιφέρειες» και για «μία άκρως “φωτογραφική” ρύθμιση, που βάλλει ευθέως κατά του Συνταγματικά κατοχυρωμένου αυτοδιοίκητου της Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης».

http://www.epoli.gr/