Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Θηβαίων

Κοινοποίηση στα Social Media

Με αλλαγές στο σχήμα των Αντιδημάρχων ξεκινά για το Δήμο Θηβαίων το 2013. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Σπύρου Νικολάου, από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι και τη λήξη της θητείας της δημοτικής αρχής, ορίζονται Αντιδήμαρχοι οι  :

 

1. Πέτραινας Ηλίας του Αλεξάνδρου με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

i.          Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του Αυτοτελούς Τμήματος Ανάπτυξης – Προγραμματισμού – Οργάνωσης και Πληροφορικής.

ii.         Τα θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου.

iii.        Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Θήβας.

iv.         Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

v.          Το δικαίωμα υπογραφής βεβαιώσεων «Περί χορήγησης αγροτικών αδειών σε στρατεύσιμους».

 

2. Χατζησταμάτης Ανδρέας του Δημητρίου με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

i.          Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Πρασίνου – Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας και του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης .

ii.         Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Θήβας.

iii.        Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

iv.         Την τέλεση πολιτικών γάμων της Δημοτικής Ενότητας Θήβας.

 

3. Χατζίνα Αικατερίνη του Αναστασίου για τη Δημοτική Ενότητα Βαγίων με την παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητα:

i.          Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας- Παιδείας- Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

Επίσης της μεταβιβάζονται οι παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες:

i.          Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα.

ii.         Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, των εργασιών και της καθαριότητας που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα.

iii.        Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.

iv.         Η υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας

v.          Το δικαίωμα υπογραφής του γνήσιου των υπογραφών.

vi.         Η επικύρωση των φωτοαντιγράφων.

vii.        Η έκδοση αδειών για την τέλεση πολιτικών γάμων.

viii.       Η τέλεση των πολιτικών γάμων.

ix.        Η συνεργασία  με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαγίων για την επίλυση των προβλημάτων της.

x.         Η έκδοση βεβαιώσεων παραγωγικών Λαϊκών Αγορών.

 

4. Ζερικιώτης Παναγιώτης του Σωτηρίου για την Δημοτική Ενότητα Πλαταιών με τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες:

i.          Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα.

ii.         Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, των εργασιών και της καθαριότητας που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα.

iii.        Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.

iv.         Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

v.          Το δικαίωμα υπογραφής του γνήσιου των υπογραφών.

vi.         Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων.

vii.        Την έκδοση αδειών για την τέλεση πολιτικών γάμων.

viii.       Την τέλεση των πολιτικών γάμων.

ix.        Τη συνεργασία  με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

x.         Την έκδοση βεβαιώσεων παραγωγικών Λαϊκών Αγορών.

 

5. Μίχας Πέτρος του Επαμεινώνδα για τη Δημοτική Ενότητα Θίσβης με τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες:

i.          Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα.

ii.         Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, των εργασιών και της καθαριότητας που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα.

iii.        Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.

iv.         Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

v.          Το δικαίωμα υπογραφής του γνήσιου των υπογραφών.

vi.         Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων.

vii.        Την έκδοση αδειών για την τέλεση πολιτικών γάμων.

viii.       Την τέλεση των πολιτικών γάμων.

ix.        Τη συνεργασία  με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

x.         Την έκδοση βεβαιώσεων παραγωγικών Λαϊκών Αγορών.

 

Επίσης σύμφωνα με απόφαση του κ. Δημάρχου ορίσθηκε ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιδήμαρχος κ. Πέτραινας Ηλίας.